Serwis www.e-muzyka.pl korzysta z plików cookie. Korzystanie z serwisu bez zmian warunków przechowywania lub dostępu do cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Poznaj szczegóły polityki cookie
Jesteśmy największym agregatorem muzyki cyfrowej w Polsce. Z nami możesz więcej!

Naszą siłą jest muzyka

Raporty bieżące EBI

Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
2021-07-09

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 §6 KSH poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję
2021-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 roku do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji powołani zostali: na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – Pan Jan Ejsmont, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pan Łukasz Kmiecik.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje życiorysy członków Zarządu – Pana Jana Ejsmonta i Łukasza Kmiecika.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
2021-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało członków Rady Nadzorczej Spółki nowej 3-letniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołani zostali dotychczasowy jej członek Pan Andrzej Puczyński oraz nowy członek Rady Nadzorczej Pana Karol Ignatowicz. Tego samego dnia, korzystając z uprawnień osobistych, Empik S.A. z/s w Warszawie powołał w skład nowej Rady Nadzorczej Panią Ewę Szmidt-Belcarz, Panią Natalię Korzeniecką-Walak oraz Pana Piotra Świątka.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje życiorys nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Karola Ignatowicza. Życiorysy pozostałych członków Rady Nadzorczej zawarte zostały w raportach bieżących dotyczących powołania tych członków Rady w ramach poprzedniej kadencji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.06.2021 r. e-Muzyka S.A.
2021-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.06.2021 r.

W stosunku do uchwał o numerach od 01/06/2021 do 20/06/2021 zgłoszono sprzeciwy do protokołu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7) i 9) Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Rezygnacja osoby nadzorującej
2021-06-24

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że z dniem 23 czerwca 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Szymon Bujalski. W oświadczeniu Pan Szymon Bujalski nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie e-Muzyka S.A.
2021-06-02

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że otrzymał w dniu 2 czerwca 2021 roku od Pana Jacka Wolskiego oraz Pana Piotra Czernek, drogą elektroniczną, w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki e-Muzyka.
Treść nadesłanych pism stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2021-05-28

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 25 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2021-05-17

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17.05.2021 roku, uzyskał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego uchwałą z dnia 18 stycznia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/01/2021, w drodze emisji 6.643.145 akcji imiennych serii F. Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.415,981,10 zł i dzieli się na 14.159.811 akcji, co daje łączną liczbę 14.159.811 akcji głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed podwyższeniem kapitał zakładowy Spółki wynosił 751.666,60 złotych i dzielił się na 7.516.660 akcji.

W związku z powyższym zarejestrowana została nowa treść §7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Aktualizacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2021 r. e-Muzyka S.A.
2021-05-10

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 „Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 r.” oraz raportu ESPI nr 4/2021 „Zawarcie istotnej umowy – nabycia udziałów”, które to wydarzenie skutkowało powstaniem grupy kapitałowej Emitenta, Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości zaktualizowany harmonogram przekazywania raportów okresowych, publikowanych w 2021 roku.

Raporty jednostkowe oraz skonsolidowane będą przekazywane w następujących terminach:
Raport za I kwartał 2021 roku – 12 maja 2021 roku
Raport za II kwartał 2021 roku – 12 sierpnia 2021 roku
Raport za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Otrzymanie postanowienia o zabezpieczeniu pozwu Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2021-02-24

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2021 roku, otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie odpis postanowienia o udzieleniu przez ten Sąd zabezpieczenia złożonego przez 4 akcjonariuszy Spółki pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwały nr 03/01/2021 z dn. 18 stycznia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez wstrzymanie jej wykonania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

Emitent do dnia dzisiejszego nie otrzymał z Sądu Okręgowego samego pozwu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt. 10 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.01.2021 r. e-Muzyka S.A.
2021-01-18

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.01.2021r., w tym treść tekstu jednolitego statutu Spółki po dokonanych zmianach wraz z załącznikami do uchwał.

W stosunku do uchwał o numerach 03/01/2021 oraz 04/01/2021 zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt2 lit, b), 7) i 9) Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu
Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 par. 6 KSH e-Muzyka S.A.
2021-01-05

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 §6 KSH poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2020-12-22

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 §1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 18 stycznia 2021 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości opinię Zarządu Spółki w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, a także proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F („Opinia Zarządu”).

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz Opinia Zarządu stanowią Załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki e-Muzyka S.A.
2020-12-22

Zarząd „e-Muzyka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 roku otrzymał od Empik S.A. z siedzibą w Warszawie tj. Akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie zwołania na dzień 18 stycznia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („NWZ”) oraz umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ.

Żądanie, o którym mowa powyżej wraz z projektami uchwał NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu Łukasz Kmiecik - Wiceprezes Zarządu
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
2020-09-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 września 2020 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Łukasz Kmiecik. W oświadczeniu o rezygnacji Pan Łukasz Kmiecik nie podał przyczyn złożonej rezygnacji.

Rada Nadzorca powołała z dniem 25.09.2020 r. w drodze kooptacji Natalię Korzeniecką-Walak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej e-Muzyka S.A.

Emitent informuje również, że w dniu 25 września 2020 roku wygasła delegacja Pana Piotra Światka do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Łukasza Kmiecika powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu
Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 §5 KSH
2020-07-03

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 §5 KSH podczas ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu
Rezygnacja osoby nadzorującej
2020-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej rezygnację z przyczyn osobistych złożył Pan Robert Knaź.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu
Zmiany w składzie Zarządu Spółki e-Muzyka S.A.
2020-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku z funkcji Prezesa Zarządu rezygnację z przyczyn osobistych złożył Pan Adrian Ciepichał.

Jednocześnie w dniu 25 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Jana Ejsmonta powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz delegowała członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Świątka do czasowego, na okres 3 miesięcy, pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt. 20) Załącznika nr1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 r. e-Muzyka S.A.
2020-06-24

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. opublikowanego w raporcie EBI nr 4/2020 z dnia 14 maja 2020 r. Konieczność przekazania korekty raportu wynika z niewłaściwej prezentacji danych, która nie miała wpływu na osiągnięte wyniki finansowe. Dane dotyczące pozostałych kosztów rodzajowych oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów zostały zaalokowane w sposób niewłaściwy. Natomiast suma tych kosztów pozostaje bez zmian. Korekta w żaden sposób nie wpływa na wartość zysku operacyjnego wypracowanego w I kwartale 2020 r.

Zarząd Emitenta zapewnia, iż zdarzenie ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
2020-06-09

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 08 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęły (drogą elektroniczną), na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, żądania umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (,,ZWZA”), które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku, godzina 10:00.

Akcjonariusz Empik S.A. złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu porządku obrad w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.

Akcjonariusz Jacek Wolski złożył wniosek o umieszczenie w porządku obraz ZWZA dodatkowego puntu porządku obrad obejmującego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia pisemnej informacji Zarządu na temat straty Spółki na sprzedaży towarów w pierwszym kwartale 2020 roku.

Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pisemnej informacji Zarządu na temat straty Spółki na sprzedaży towarów w pierwszym kwartale 2020 roku
13. Zamknięcie obrad.

Przy czym żądane przez z ww. Akcjonariuszy punkty porządku obrad oznaczone zostały jako pkt. odpowiednio 11 i 12.

W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się uzupełnione projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 ppkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2020-06-02

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2020r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.06.2019 r. e-Muzyka S.A.
2019-06-18

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2019 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2019-05-21

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 18 czerwca 2019 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za I kwartał 2019 r.
2019-05-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2018 r. e-Muzyka S.A.
2019-03-08

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2018 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za IV kwartał 2018 r. e-Muzyka S.A.
2019-02-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 r. e-Muzyka S.A.
2019-01-25

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2019 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku
Raport roczny za 2018 rok – 8 marca 2019 roku
Raport za I kwartał 2019 roku -14 maja 2019 roku
Raport za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku
Raport za III kwartał 2019 roku -14 listopada 2019 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za III kwartał 2018 r. e-Muzyka S.A.
2018-11-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za II kwartał 2018 r. e-Muzyka S.A.
2018-08-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję e-Muzyka Spółka Akcyjna
2018-05-09

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 09 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało członków Rady Nadzorczej Spółki nowej 3-letniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej weszli dotychczasowi jej członkowie w osobach Szymona Bujalskiego, Ewy Szmidt-Belcarz, Piotra Świątka i Andrzeja Puczyńskiego. Nowym, piątym członkiem Rady Nadzorczej Spółki został Pan Robert Knaź.

a) Pan Robert Knaź pełnić będzie u Emitenta funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ww. został powołany na okres nowej 3-letniej kadencji.
b) Pan Robert Knaź ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Wcześniej Pan Robert Knaź przez 11 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
c) Działalność wykonywana przez Pana Roberta Knaź poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.
d) Pan Robert Knaź w okresie ostatnich trzech lat był członkiem Zarządu Emitenta. Pan Robert Knaż w okresie ostatnich trzech lat był akcjonariuszem Emitenta.
e) W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Knaź nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Knaź nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
f) W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Robert Knaź pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
g) Pan Robert Knaź nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Pan Robert Knaź nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy pozostałych członków Rady Nadzorczej zawarte zostały w raportach bieżących dotyczących powołania tych członków Rady w ramach poprzedniej kadencji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 09.05.2018 r. e-Muzyka Spółka Akcyjna
2018-05-09

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.05.2018 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Powołanie Prezesa Zarządu e-Muzyka Spółka Akcyjna
2018-05-07

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 07 maja 2018 roku Rada Nadzorcza powołała ze skutkiem od dnia 08 maja 2018 roku nowego Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, w osobie Pana Adriana Ciepichał.

a) Pan Adrian Ciepichał pełnić będzie u Emitenta funkcję Prezesa Zarządu. Ww. został powołany na okres obecnie trwającej kadencji Zarządu, która upływa wraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

b) Pan Adrian Ciepichał ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny oraz Szkołę Główną Handlową na kierunku Master od Business Administration. Pan Adrian Ciepichał od maja 2015 roku pełnił funkcję General Manager w Tidal Polska. Wcześniej, przez ponad 2 lata kierował WiMP Music. Był również szefem działu digital polskiego oddziału Universal Music Polska, a także Dyrektorem Sprzedaży w Monolith Video.

c) Działalność wykonywana przez Pana Adriana Ciepichał poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.

d) Pan Adrian Ciepichał w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych spółek prawa handlowego. Pan Adrian Ciepichał w okresie ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem spółek prawa handlowego. Pan Adrian Ciepichał w okresie od stycznia 2013 roku do kwietnia 2018 roku pełnił funkcję prokurenta w Tidal Sp. z o.o. Pan Adrian Ciepichał nie jest wspólnikiem spółek prawa handlowego.

e) W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adrian Ciepichał nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adrian Ciepichał nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Adrian Ciepichał pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) Pan Adrian Ciepichał nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) Pan Adrian Ciepichał nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Rezygnacja Prezesa Zarządu e-Muzyka Spółka Akcyjna
2018-05-07

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 07 maja 2018 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pana Roberta Knaź z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2018-04-13

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 (Spółka), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Walne Zgromadzenie) na dzień 09 maja 2018 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2017 r.
2018-03-09

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2017 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.
2018-02-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 r. e-Muzyka Spółka Akcyjna
2018-01-31

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2018 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku
Raport roczny za 2017 rok – 9 marca 2018 roku
Raport za I kwartał 2018 roku – 9 maja 2018 roku
Raport za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 roku
Raport za III kwartał 2018 roku -14 listopada 2018 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych
2018-01-12

Zarząd e-Muzyka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że począwszy od miesiąca stycznia 2018 zaprzestaje publikacji raportów miesięcznych, tj. stosowania zasady nr 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Powyższa decyzja podyktowana jest faktem, że w cyklu funkcjonowania Emitenta w okresach miesięcznych nie zachodzą zazwyczaj zdarzenia uzasadniające sporządzanie regularnych raportów miesięcznych. Wszelkie istotne informacje na temat działalności Emitenta oraz jej wyników finansowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, Emitent będzie przekazywał Akcjonariuszom poprzez publikację raportów bieżących i okresowych (kwartalnych oraz rocznych).

W związku z powyższym Emitent nie opublikuje raportu miesięcznego za styczeń 2018 roku, a raport za grudzień 2017 roku był ostatnim raportem miesięcznym opublikowanym przez Spółkę.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - grudzień 2017 r.
2018-01-12

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 24/2017 z dn. 14.12.2017 r. – Raport miesięczny – listopad 2017 r.

b) ESPI

1. RB nr 6/2017 z dn. 29.12.2017 r. – Informacja o zbyciu i nabyciu znacznego pakietu akcji.
2. RB nr 7/2017 z dn. 29.12.2017 r. – Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.
3. RB nr 8/2017 z dn. 29.12.2017 r. – Przegląd opcji strategicznych dla e-Muzyka S.A. – komunikat od dotychczasowego i nowego akcjonariusza.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2018 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

Do końca stycznia 2018 r. – publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - listopad 2017 r.
2017-12-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 22/2017 z dn. 14.11.2017 r. – Raport miesięczny – październik 2017 r.
2. RO nr 23/2017 z dn. 14.11.2017 r. – Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2017 r. oraz styczniu 2018 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

Do końca stycznia 2018 r. – publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za III kwartał 2017 r.
2017-11-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - październik 2017 r.
2017-11-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 21/2017 z dn. 13.10.2017 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2017 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie oraz grudniu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 listopada 2017 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - wrzesień 2017 r.
2017-10-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 20/2017 z dn. 14.09.2017 r. – Raport miesięczny – sierpień 2017 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 listopada 2017 r. – planowana publikacja raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - sierpień 2017 r.
2017-09-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w sierpniu 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 17/2017 z dn. 9.08.2017 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 r.
2. RB nr 18/2017 z dn. 11.08.2017 r. – Raport miesięczny – lipiec 2017 r.
3. RO nr 19/2017 z dn. 11.08.2017 r. – Raport okresowy za II kwartał 2017 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu oraz październiku 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 października 2017 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2017 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za II kwartał 2017 r.
2017-08-11

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport miesięczny - lipiec 2017 r.
2017-08-11

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 16/2017 z dn. 13.07.2017 r. – Raport miesięczny – czerwiec 2017 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu oraz wrześniu 2017r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

11 sierpnia 2017 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 r.
2017-08-09

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2017 r. Raport za II kwartał 2017 roku zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2017 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. pierwotny termin publikacji raportu za II kwartał 2017 r. wyznaczony był na dzień 14 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - czerwiec 2017 r.
2017-07-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w czerwcu 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 13/2017 z dn. 14.06.2017 r. – Raport miesięczny – maj 2017 r.
2. RB nr 14/2017 z dn. 20.06.2017 r. – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.06.2017 r.
3. RB nr 15/2017 z dn. 22.06.2017 r. – Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

b) ESPI

1. RB nr 5/2017 z dn. 20.06.2017 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2017 roku.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu oraz sierpniu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 sierpnia 2017 r. – planowana publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy
2017-06-22

e-Muzyka S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku „Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2017 roku”, informuje, iż zgodnie z treścią uchwały nr 06/06/2017 ZWZA Spółki z dnia 20.06.2017 r. ustalono następujące zasady wypłaty dywidendy:
a. łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy: 5.562.332,84 złotych, w tym 1.368.929,50 zł z zysku Spółki za rok 2016 i 4.193.403,34 złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych,
b. kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,74 złotych
c. dzień dywidendy: 04 lipca 2017 roku,
d. dzień wypłaty dywidendy: 03 sierpnia 2017 roku.

Łączna liczba akcji Emitenta objętych dywidendą: 7.516.666 akcji.

Podstawa prawna:

§4 ust. 6 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.06.2017 r.
2017-06-20

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20.06.2017 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - maj 2017 r.
2017-06-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w maju 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 9/2017 z dn. 12.05.2017 r. – Raport miesięczny – kwiecień 2017 r.
2. RO nr 10/2017 z dn. 12.05.2017 r. – Raport okresowy za I kwartał 2017 r.
3. RB nr 11/2017 z dn. 19.05.2017 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
4. RB nr 12/2017 z dn. 31.05.2017 r. – Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

b) ESPI

1. RB nr 2/2017 z dn. 19.05.2017 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2. RB nr 3/2017 z dn. 31.05.2017 r. – Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu oraz lipcu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

20 czerwca 2017 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
2017-05-31

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 30 maja 2017 roku do Spółki wpłynęło (drogą elektroniczną), na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (,,ZWZA”), które zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2017 roku, godzina 12:00.
Akcjonariusz Bookzz Holdings Limited złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu porządku obrad obejmującego:
– zmianę statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Zmiana Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
przy czym żądany przez ww. akcjonariusza punkt porządku obrad oznaczony został jako 10.
W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się zgłoszone przez ww. Akcjonariusza projekty uchwał.
Stosowne do dyspozycji art. 402 §2 zd. 2 KSH Zarząd Spółki wskazuje, iż zgodnie z projektem uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki przekazanych przez ww. akcjonariusza :
a) w §14 ust. 2 Statutu Spółki wykreślone mają być dotychczasowe lit. b) i c) i w ich miejsce ma zostać dodana nowa lit. b)
dotychczasowa treść §14 ust. 2 lit. b) i c):
„b) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej spośród kandydatów wskazanych przez pana Roberta Knaź powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
c) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”
proponowana treść §14 ust. 2 lit. b):
„2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”
b) w §11 Statutu Spółki wykreślona ma być dotychczasowa treść ust. 1 i w jego miejsce wpisana ma być nowy ust. 1:
dotychczasowa treść §11 ust. 1:
Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza NFI Empik Media & Fashion S.A., pod warunkiem że będzie posiadał przynajmniej 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) akcji Spółki
proponowana treść §11 ust. 1:
„Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza Bookzz Holdings z siedzibą w Limasoll, Cypr, pod warunkiem że będzie posiadał przynajmniej 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) akcji Spółki.”
c) w §14 Statutu Spółki wykreślone mają być dotychczasowe ust. 11 i 12 i w ich miejsce wpisane mają być nowe ust. 11 i 12:
dotychczasowa treść §14 ust. 11 i 12:
„11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 12, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 11 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej”
proponowana treść §14 ust. 11 i 12:
„11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 11, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 10 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 ppkt. 4), 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2017-05-19

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 20 czerwca 2017 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za I kwartał 2017 r.
2017-05-12

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - kwiecień 2017 r.
2017-05-12

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w kwietniu 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 7/2017 z dn. 14.04.2017 r. – Raport miesięczny – marzec 2017 r.
2. RB nr 8/2017 z dn. 19.04.2017 r. – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

b) ESPI

1. RB nr 1/2017 z dn. 19.04.2017 – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju oraz czerwcu 2017r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

12 maja 2017 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

Do końca czerwca 2017 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2017-04-19

e-Muzyka S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2017 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2016.

Zarząd wnioskuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.368.929,50 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), powiększony o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy, tj. łącznie kwoty 5.562.332,84 złotych (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złotych i osiemdziesiąt cztery groszy), tj. w kwocie po 0,74 złotych (zero złotych siedemdziesiąt cztery groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 19 kwietnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Niezależnie od powyższego decyzję w przedmiocie podziału zysku i wypłaty ewentualnej dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Emitenta. W przypadku przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy Walne Zgromadzenie Emitenta określi dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - marzec 2017 r.
2017-04-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w marcu 2017 roku:

a) EBI

1. RO nr 5/2017 z dn. 9.03.2017 r. – Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2016 r.
2. RB nr 6/2017 z dn. 14.03.2017 r. – Raport miesięczny – luty 2017 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu oraz maju 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

12 maja 2017 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - luty 2017 r.
2017-03-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lutym 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 3/2017 z dn. 10.02.2017 r. – Raport miesięczny – styczeń 2017 r.
2. RO nr 4/2017 z dn. 10.02.2017 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu oraz kwietniu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 kwietnia 2017 r. – publikacja raportu miesięcznego za marzec 2017 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2016 r.
2017-03-09

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2016 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport Kwartalny
2017-02-10

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - styczeń 2017 r.
2017-02-10

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w styczniu 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 1/2017 z dn. 16.01.2017 r. – Raport miesięczny – grudzień 2016r.
2. RB nr 2/2017 z dn. 31.01.2017 r. – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym oraz marcu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

10 lutego 2017 r. – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2016 r.
9 marca 2017 r. – publikacja raportu rocznego za 2016 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 r.
2017-01-31

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2017 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2016 roku – 10 lutego 2017 roku
Raport roczny za 2016 rok – 9 marca 2017 roku
Raport za I kwartał 2017 roku -12 maja 2017 roku
Raport za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku
Raport za III kwartał 2017 roku -14 listopada 2017 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - grudzień 2016 r.
2017-01-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2016 roku:

a) EBI

1. RB nr 26/2016 z dn. 14.12.2016 r. – Raport miesięczny – listopad 2016 r.

b) ESPI

1. RB nr 4/2016 z dn. 30.12.2016 r. – Zawiadomienie o połączeniu głównego akcjonariusza Emitenta – Empik Media & Fashion S.A. z Bookzz Holdings Limited

2. RB nr 5/2016 z dn. 30.12.2016 r. – Przegląd opcji strategicznych dla e-Muzyka S.A.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

Do końca stycznia 2017 r. – publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2017 roku

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - listopad 2016 r.
2016-12-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2016 roku:

a) EBI

1. RO nr 24/2016 z dn. 10.11.2016 r. – Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
2. RB nr 25/2016 z dn. 14.11.2016 r. – Raport miesięczny – październik 2016 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2016 oraz styczniu 2017 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 stycznia 2017 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2016 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - październik 2016 r.
2016-11-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2016 roku:

a) EBI

1. RB nr 23/2016 z dn. 14.10.2016 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2016 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie oraz grudniu 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 grudnia 2016 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za listopad 2016 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
2016-11-10

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - wrzesień 2016 r.
2016-10-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2016 roku:

a) EBI

1. RB nr 21/2016 z dn. 14.09.2016 r. – Raport miesięczny – sierpień 2016 r.
2. RB nr 22/2016 z dn. 19.09.2016 r. – Powołanie osoby nadzorującej

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

10 listopada 2016 r. – planowana publikacja raportu okresowego za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Powołanie osoby nadzorującej
2016-09-19

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 września 2016 roku otrzymał oświadczenie od uprawnionego akcjonariusza Empik Media & Fashion S.A., który działając na podstawie art. § 14 ust 2 (a) statutu spółki powołał Pana Piotra Świątka na Członka Rady Nadzorczej.

Pan Piotr Świątek od marca 2015 roku pełni funkcję członka zarządu Empik Sp. z o.o. Karierę rozpoczął jako konsultant w strukturach PriceWaterhouseCoopers. Następnie, w latach 2007-2014 pracował w Carrefour Polska, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Controllingu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - sierpień 2016 r.
2016-09-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w sierpniu 2016 roku:

a) EBI

1. RB nr 19/2016 z dn. 12.08.2016 r. – Raport miesięczny – lipiec 2016 r.
2. RO nr 20/2016 z dn. 12.08.2016 r. – Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu oraz październiku 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 października 2016 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2016 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
2016-08-12

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - lipiec 2016 r.
2016-08-12

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2016 roku:

a) EBI

1. RB nr 18/2016 z dn. 07.07.2016 r. – Raport miesięczny – czerwiec 2016 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu oraz wrześniu 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

12 sierpnia 2016 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - czerwiec 2016 r.
2016-07-07

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w czerwcu 2016 roku:

a) EBI

1. RB nr 15/2016 z dn. 09.06.2016 r. – Rezygnacja osoby nadzorującej
2. RB nr 16/2016 z dn. 14.06.2016 r. – Raport miesięczny – maj 2016 r.
3. RB nr 17/2016 z dn. 15.06.2016 r. – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15.06.2016 r.

b) ESPI

1. RB nr 3/2016 z dn. 15.06.2016 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2016 roku.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu oraz sierpniu 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

12 sierpnia 2016 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15.06.2016 r.
2016-06-15

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15.06.2016 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - maj 2016 r.
2016-06-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w maju 2016 roku:

a) EBI

1. RO nr 11/2016 z dn. 12.05.2016 r. – Raport okresowy za I kwartał 2016 r.
2. RB nr 12/2016 z dn. 13.05.2016 r. – Raport miesięczny – kwiecień 2016 r.
3. RB nr 13/2016 z dn. 19.05.2016 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
4. RB nr 14/2016 z dn. 25.05.2016 r. – Korekta raportu nr 13/2016 z dn. 19.05.2016 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

b) ESPI

1. RB nr 1/2016 z dn. 19.05.2016 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2. RB nr 1/2016/K z dn. 25.05.2016 r. – Korekta raportu nr 1/2016 z dn. 19.05.2016 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu oraz lipcu 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

15 czerwca 2016 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Rezygnacja osoby nadzorującej
2016-06-09

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja od Pana Krzysztofa Rabiańskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 8 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Korekta raportu nr 13/2016 z dnia 19 maja 2016 roku - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2016-05-25

Zarząd e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej korektę do treści raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 19 maja 2016 roku „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.”. Korekta dotyczy daty pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, która to data w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej określona została na 26 maja 2016 roku. Prawidłowa data pierwszego dnia powszedniego pod Dniu Rejestracji Uczestnictwa to 31 maja 2016 roku.

W związku z powyższym pełna treść ogłoszenia, po dokonanej korekcie, zamieszczona jest w załączniku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2016-05-19

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 15 czerwca 2016 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - kwiecień 2016 r.
2016-05-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w kwietniu 2016 roku:

a) EBI

1. RB nr 10/2016 z dn. 14.04.2016 r. – Raport miesięczny – marzec 2016 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju oraz czerwcu 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

Do końca czerwca 2016 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za I kwartał 2016 r.
2016-05-12

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - marzec 2016 r.
2016-04-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w marcu 2016 roku:

a) EBI

1. RB nr 6/2016 z dn. 03.03.2016 r. – Zawarcie umowy z SP Records
2. RB nr 7/2016 z dn. 14.03.2016 r. – Raport miesięczny – luty 2016 r.
3. RB nr 8/2016 z dn. 15.03.2016 r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
4. RB nr 9/2016 z dn. 25.03.2016 r. – Zawarcie umowy z Kalifornia Promotions

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu oraz maju 2016 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

12 maja 2016 r. – planowana publikacja raportu okresowego za I kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy z Kalifornia Promotions
2016-03-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 25 marca 2016 roku została podpisana obustronnie umowa z „Kalifornia Promotions” Marcin Gutkowski, właścicielem polskiej niezależnej wytwórni płytowej Ganja Mafia Label.

Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji wyłącznej pozwalającej na dystrybucję produktów multimedialnych (dzwonków, ringbacków – muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenia oraz fulltracków – pełnych utworów muzycznych) z katalogu Ganja Mafia Label na terenie całego świata (zarówno w polskich jak i międzynarodowych serwisach z muzyką w formatach cyfrowych).

Podpisana umowa reguluje ponadto zasady współpracy w ramach zarządzania, optymalizacji i monetyzacji kanału KaliGanjaMafia w serwisie YouTube, posiadającego blisko pół miliona subskrybentów i ponad 330 milionów wyświetleń.

Specjalizująca się w muzyce hip-hopowej oficyna Ganja Mafia powstała w 2010 r. z inicjatywy Marcina Gutkowskiego, rapera tworzącego pod pseudonimem Kali. W katalogu wytwórni znajdują się solowe albumy Kaliego, wydawnictwa jego zespołu – Ganja Mafia, a także nagrania takich artystów, jak Kacper, Gibbs, Fonos, PSR czy Wysoki Lot X Fidser.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na poszerzenie bazy plików e-Muzyka o atrakcyjny katalog oraz jej wyłączny charakter. Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu m.in. konsolidację katalogu muzyki cyfrowej oraz stałe poszerzanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2016-03-15

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2016 roku otrzymał oświadczenie od uprawnionego akcjonariusza Empik Media & Fashion S.A., który działając na podstawie art. § 14 ust 2 (a) statutu spółki odwołał Pana Michała Groma z Rady Nadzorczej Spółki oraz powołał Pana Szymona Bujalskiego na Członka Rady Nadzorczej powierzając mu Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Szymon Bujalski od września 2015r. pełni funkcję prezesa zarządu Empik E-commerce Sp. z o.o. oraz od października 2015r Dyrektora e-commerce i członka zarządu Empik Sp. z o.o. Wcześniej przez blisko 10 lat pracował w firmie Komputronik na stanowisku Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za strategię firmy. Był również Dyrektorem Zarządzającym w Markafoni.pl. Następnie pełnił funkcje Head of Retail w Grupie Allegro równocześnie będąc Dyrektorem Zarządzającym w agito.pl. W spółce Empik jest m.in. odpowiedzialny za realizację strategicznego celu, jakim jest rozwój i wdrożenie rozwiązań omni-channel.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - luty 2016 r.
2016-03-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lutym 2016 roku:

a) EBI

1. RB nr 3/2016 z dn. 15.02.2016 r. – Raport miesięczny – styczeń 2016 r.
2. RO nr 4/2016 z dn. 15.02.2016 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.
3. RO nr 5/2016 z dn. 25.02.2016 r. – Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2015 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu oraz kwietniu 2016 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 kwietnia 2016 r. – publikacja raportu miesięcznego za marzec 2016 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy z SP Records
2016-03-03

arząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 2 marca 2016 roku została podpisana obustronnie umowa z „SP Records” Sławomir Pietrzak, z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji wyłącznej pozwalającej na dystrybucję produktów multimedialnych (dzwonków, ringbacków – muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenia oraz fulltracków – pełnych utworów muzycznych) z katalogu SP Records na terenie całego świata (zarówno w polskich jak i międzynarodowych serwisach z muzyką w formatach cyfrowych).

Wydawnictwo S.P. Records zostało założone w 1993 roku przez byłego gitarzystę formacji Kult – Sławomira Pietrzaka. Obecnie to jedna z największych niezależnych polskich firm fonograficznych, wydająca przede wszystkim albumy polskich wykonawców zaliczanych do ścisłej czołówki polskiego rynku muzycznego.
Nakładem S.P. Records ukazały się płyty takich artystów i zespołów, jak: Kult, Kazik, Kazik na Żywo, Play, L-Dópa, Abradab, T.Love, Apteka, Trawnik i Kuba Sienkiewicz, Pidżama Porno, Strachy na Lachy, Happysad, Pudelsi, Blade Loki, Hurt, Bruno Schulz czy The Cuts.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na znaczące poszerzenie bazy plików e-Muzyka o atrakcyjny katalog oraz jej wyłączny charakter. Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu m.in. konsolidację katalogu muzyki cyfrowej oraz stałe poszerzanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2015 r.
2016-02-25

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2015 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.
2016-02-15

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - styczeń 2016 r.
2016-02-15

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w styczniu 2016 roku:

a) EBI

1. RB nr 1/2016 z dn. 14.01.2016 r. – Raport miesięczny – grudzień 2015 r.
2. RB nr 2/2016 z dn. 29.01.2016 r. – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym oraz marcu 2016 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

15 lutego 2016 r. – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2015 r.
25 lutego 2016 r. – publikacja raportu rocznego za 2015 rok.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 r.
2016-01-29

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2016 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 roku
Raport roczny za 2015 rok – 25 lutego 2016 roku
Raport za I kwartał 2016 roku -12 maja 2016 roku
Raport za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 roku
Raport za III kwartał 2016 roku -10 listopada 2016 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - grudzień 2015 r.
2016-01-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2015 roku:

a) EBI

1. RB nr 26/2015 z dn. 14.12.2015 r. – Raport miesięczny – listopad 2015 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2016 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

Do 31 stycznia 2016 r. – publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2016 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - listopad 2015 r.
2015-12-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2015 roku:

a) EBI

1. RB nr 23/2015 z dn. 06.11.2015 r. – Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego i finansowego.
2. RB nr 24/2015 z dn. 12.11.2015 r. – Raport miesięczny – październik 2015 r.
3. RO nr 25/2015 z dn. 12.11.2015 r. – Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2015 r. oraz styczniu 2016 (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 stycznia 2015 r. – publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2015 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za III kwartał 2015 r.
2015-11-12

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - październik 2015 r.
2015-11-12

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2015 roku:

a) EBI

1. RB nr 22/2015 z dn. 14.10.2015 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2015 r.

b) ESPI

1. RB nr 10/2015 z dn. 09.10.2015 r. – Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2. RB nr 11/2015 z dn. 09.10.2015 r. – Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie oraz grudniu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

12 listopada 2015 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego i finansowego
2015-11-06

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 6 listopada 2015 roku otrzymał od akcjonariusza spółki – Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o ustanowieniu na 268.537 akcjach Emitenta posiadanych przez akcjonariusza zastawu finansowego i rejestrowego na rzecz ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - wrzesień 2015 r.
2015-10-14

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2015 roku:

a) EBI

1. RB nr 21/2015 z dn. 14.09.2015 r. – Raport miesięczny – sierpień 2015 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

12 listopada 2015 r. – planowana publikacja raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - sierpień 2015 r.
2015-09-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w sierpniu 2015 roku:

a) EBI

1. RO nr 19/2015 z dn. 03.08.2015 r. – Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
2. RB nr 20/2015 z dn. 10.08.2015 r. – Raport miesięczny – lipiec 2015 r.

b) ESPI

1. RB nr 7/2015 z dn. 07.08.2015 r. – Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji
2. RB nr 8/2015 z dn. 07.08.2015 r. – Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
3. RB nr 9/2015 z dn. 10.08.2015 r. – Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu oraz październiku 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 października 2015 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2015 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - lipiec 2015 r.
2015-08-10

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2015 roku:

a) EBI

1. RB nr 17/2015 z dn. 10.07.2015 r. – Raport miesięczny – czerwiec 2015 r.
2. RB nr 18/2015 z dn. 30.07.2015 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu oraz wrześniu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 września 2015 r. – planowana publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2015 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
2015-08-03

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r.
2015-07-30

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2015 r. Raport za II kwartał 2015 roku zostanie opublikowany w dniu 3 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. pierwotny termin publikacji raportu za II kwartał 2015 r. wyznaczony był na dzień 14 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - czerwiec 2015 r.
2015-07-10

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w czerwcu 2015 roku:

a) EBI

1. RB nr 15/2015 z dn. 08.06.2015 r. – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08.06.2015 r.
2. RB nr 16/2015 z dn. 09.06.2015 r. – Raport miesięczny – maj 2015 r.

b) ESPI

1. RB nr 6/2015 z dn. 08.06.2015 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2015 roku

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu oraz sierpniu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 sierpnia 2015 r. – planowana publikacja raportu okresowego za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – maj 2015 r.
2015-06-09

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w maju 2015 roku: a) EBI 1. RB nr 10/2015 z dn. 12.05.2015 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 2. RB nr 11/2015 z dn. 14.05.2015 r. – Raport miesięczny – kwiecień 2015 r. 3. Raport kwartalny nr 12/2015 z dn. 14.05.2015 r. -Raport okresowy za I kwartał 2015 r. 4. RB nr 13/2015 z dn. 27.05.2015 r. – Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego i finansowego 5. RB nr 14/2015 z dn. 27.05.2015 r. – Zawarcie aneksu z Polkomtel Sp. z o.o. b) ESPI 1. RB nr 4/2015 z dn. 12.05.2015 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu oraz lipcu 2015r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 lipca 2015 r. – publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2015 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08.06.2015 r.
2015-06-08

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08.06.2015 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie aneksu z Polkomtel Sp. z o.o.
2015-05-27

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku do Spółki wpłynął podpisany przez Polkomtel Sp. z o.o. aneks do umowy na usługę Muzodajnia. Przedmiotem aneksu do umowy z dnia 18 lipca 2008 roku, która określa zasady współpracy w ramach serwisu Muzodajnia, jest zlecenie przez Polkomtel rozbudowy serwisu Muzodajnia, w szczególności zmian funkcjonalnych, aplikacji i warstwy graficznej systemu, w celu istotnego podniesienia atrakcyjności serwisu dla klientów. Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisany aneks za istotny ze względu na znaczną, przekraczającą 10%, wartość przychodów ze sprzedaży usług objętych umową oraz stabilność współpracy w dłuższym horyzoncie czasowym. Podpisanie aneksu stanowi dla e-Muzyka S.A. znaczący krok w kierunku realizacji długofalowej strategii rozwoju i umacniania pozycji wiodącego agregatora kontentu muzycznego w Polsce. Przedłużenie współpracy z Polkomtel oraz zlecona rozbudowa serwisu, pozwoli na dalszy rozwój Muzodajni – czołowego serwisu z muzyką cyfrową w Polsce.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego i finansowego
2015-05-27

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku otrzymał od akcjonariusza spółki – Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o ustanowieniu na 550.501 akcjach Emitenta posiadanych przez akcjonariusza zastawu finansowego i rejestrowego na rzecz ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za I kwartał 2015 r.
2015-05-14

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – kwiecień 2015 r.
2015-05-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w kwietniu 2015 roku: a) EBI 1. RB nr 9/2015 z dn. 14.04.2015r. – Raport miesięczny – marzec 2015r. b) ESPI 1. RB nr 1/2015 z dn. 17.04.2015r. – Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji 2. RB nr 2/2015 z dn. 17.04.2015r. – Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji 3. RB nr 3/2015 z dn. 17.04.2015r. – Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju oraz czerwcu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 maja 2015 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2015r. 8 czerwca 2015r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2015-05-12

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 08 czerwca 2015 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – marzec 2015 r.
2015-04-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w marcu 2015 roku: a) EBI 1. RB nr 8/2015 z dn. 13.03.2015 r. – Raport miesięczny – luty 2015 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu oraz maju 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 maja 2015 r. – planowana publikacja raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – luty 2015 r.
2015-03-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lutym 2015 roku: a) EBI 1. RB nr 5/2015 z dn. 16.02.2015r. – Raport miesięczny – styczeń 2015 r. 2. RO nr 6/2015 z dn. 16.02.2015r. – Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 3. RO nr 7/2015 z dn. 25.02.2015r. – Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu oraz kwietniu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 kwietnia 2015 r. – publikacja raportu miesięcznego za marzec 2015 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2014 r.
2015-02-25

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2014 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-16

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – styczeń 2015 r.
2015-02-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w styczniu 2015 roku: a) EBI 1. RB nr 1/2015 z dn. 09.01.2015 r. – Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego i finansowego 2. RB nr 2/2015 z dn. 14.01.2015 r. – Raport miesięczny – grudzień 2014 r. 3. RB nr 3/2015 z dn. 30.01.2015 r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 4. RB nr 4/2015 z dn. 30.01.2015 r. – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym oraz marcu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 16 lutego 2015r . – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2014 r. 25 lutego 2015 r. – publikacja raportu rocznego za 2014 rok.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 r.
2015-01-30

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2015 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach: Raport za IV kwartał 2014 roku – 16 lutego 2015 roku Raport roczny za 2014 rok – 25 lutego 2015 roku Raport za I kwartał 2015 roku -14 maja 2015 roku Raport za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 roku Raport za III kwartał 2015 roku -12 listopada 2015 roku Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2015-01-30

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 29 stycznia 2015 roku (i) otrzymał rezygnacje złożone przez: Pana Olafa Szymanowskiego z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Bagińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz (ii) otrzymał oświadczenie od uprawnionego akcjonariusza Empik Media & Fashion S.A., który działając na podstawie art. § 14 ust 2 (a) statutu spółki powołał: Pana Krzysztofa Rabiańskiego na Członka Rady Nadzorczej, Panią Ewę Szmidt-Belcarz na Członka Rady Nadzorczej. Pan Krzysztof Rabiański posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami na poziomie korporacyjnym w Polsce i za granicą. Karierę zawodową rozpoczął w PepsiCo Foods / Frito Lay. W latach 1999-2003 pracował w grupie Pilkington na stanowisku Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu. W latach 2003-2006 w ramach grupy Pilkington pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Regionalnego Dyrektora Finansowego na Skandynawię. W 2006 roku został Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu spółki Żywiec Zdrój S.A. z grupy Danone, gdzie zajmował się wsparciem procesu budowania udziału w rynku i silnej marki na rynku lokalnym. W 2011 roku dołączył do Grupy Polpharma, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego będąc odpowiedzialnym za finansowanie ekspansji, zarządzanie długiem i ryzykiem finansowym oraz budowanie wartości firmy. Pani Ewa Szmidt-Belcarz 2 lutego 2015 r. obejmie funkcję prezesa zarządu Empiku Sp. z o.o. Poprzednio zajmowała stanowisko partnera w McKinsey & Company, gdzie kierowała pionem sprzedaży detalicznej i dóbr konsumenckich. Doradzała wielu firmom w kształtowaniu strategii marketingowo-sprzedażowej. Wcześniej zajmowała różne stanowiska w pionach marketingu firm działających na rynku dóbr konsumenckich w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – grudzień 2014 r.
2015-01-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 23/2014 z dn. 15.12.2014 r. – Raport miesięczny – listopad 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). Do 31 stycznia 2015 r. – publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2015 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – listopad 2014 r.
2014-12-15

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 21/2014 z dn. 13.11.2014 r. – Raport miesięczny – październik 2014 r. 2. Raport kwartalny nr 22/2014 z d. 13.11.2014 r. – Raport okresowy za III kwartał 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2014 r. oraz styczniu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 stycznia 2015 r. – publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2014 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – październik 2014 r.
2014-11-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 20/2014 z dn. 14.10.2014 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie oraz grudniu 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 13 listopada 2014 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – wrzesień 2014 r.
2014-10-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 19/2014 z dn. 15.09.2014 r. – Raport miesięczny – sierpień 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 13 listopada 2014 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – sierpień 2014 r.
2014-09-15

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w sierpniu 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 16/2014 z dn. 06.08.2014 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 2. RB nr 17/2014 z dn. 08.08.2014 r. – Raport miesięczny – lipiec 2014 r. 3. RO nr 18/2014 z dn. 08.08.2014 r. – Raport okresowy za II kwartał 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu oraz październiku 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 października 2014 r. – publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2014 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – lipiec 2014 r.
2014-08-08

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 14/2014 z dn. 14.07.2014 r. – Raport miesięczny – czerwiec 2014 r. 2. RB nr 15/2014 z dn. 16.07.2014 r. – Zmiana Animatora Rynku 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu oraz wrześniu 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 8 sierpnia 2014 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.
2014-08-06

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2014 r. Raport za II kwartał 2014 roku zostanie opublikowany w dniu 8 sierpnia 2014 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. pierwotny termin publikacji raportu za II kwartał 2014r. wyznaczony był na dzień 14 sierpnia 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – czerwiec 2014 r.
2014-07-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w czerwcu 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 12/2014 z dn. 11.06.2014 r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 2. RB nr 13/2014 z dn. 16.06.2014 r. – Raport miesięczny – maj 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu oraz sierpniu 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 sierpnia 2014 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – maj 2014 r.
2014-06-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w maju 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 9/2014 z dn. 07.05.2014 r. – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7.05.2014 r. 2. RB nr 10/2014 z dn. 14.05.2014 r. – Raport miesięczny – kwiecień 2014 r. 3. RO nr 11/2014 z dn. 14.05.2014 r. – Raport okresowy za I kwartał 2014 r. b) ESPI 1. RB nr 3/2014 z dn. 07.05.2014 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 maja 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu oraz lipcu 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 lipca 2014 r. – publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2014 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2014-06-11

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 czerwca 2014 roku, w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki na skutek zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, otrzymał oświadczenie od uprawnionego akcjonariusza, tj. Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając na podstawie art. § 14 ust 2 (a) statutu spółki, powołał do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji: Pana Michała Groma powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Jacka Bagińskiego i Pana Olafa Szymanowskiego powierzając im funkcję Członków Rady Nadzorczej. W porównaniu do składu Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nowym jej członkiem został Pan Jacek Bagiński (w miejsce Pana Macieja Szymańskiego). Pan Jacek Bagiński od 2007 r. pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego EM&F. Od maja 2006 do początku 2007 roku był Członkiem Zarządu Opoczno S.A. odpowiedzialnym za rozwój i finanse spółki. Przez ponad pięć lat, od roku 2000 do końca roku 2005, pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w Polfa Kutno S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Bieżącego w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby: 1. Michał Grom – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Jacek Bagiński – Członek Rady Nadzorczej 3. Olaf Szymanowski – Członek Rady Nadzorczej 4. Andrzej Puczyński – Członek Rady Nadzorczej 5. W. Piotr Kabaj – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – kwiecień 2014 r.
2014-05-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w kwietniu 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 7/2014 z dn. 10.04.2014 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 2. RB nr 8/2014 z dn. 14.04.2014 r. – Raport miesięczny – marzec 2014 r. b) ESPI 1. RB nr 1/2014 z dn. 10.04.2014 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju oraz czerwcu 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 maja 2014 r – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07.05.2014 r.
2014-05-07

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 07.05.2014 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – marzec 2014 r.
2014-04-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w marcu 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 6/2014 z dn. 14.03.2014 r. – Raport miesięczny – luty 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu oraz maju 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 7 maja 2014 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 14 maja 2014 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2014-04-10

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 07 maja 2014 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – luty 2014 r.
2014-03-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lutym 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 3/2014 z dn. 14.02.2014 r. – Raport miesięczny – styczeń 2014 r. 2. RO nr 4/2014 z dn. 14.02.2014 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2013 r. 3. RO nr 5/2014 z dn. 21.02.2014 r. – Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2013 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu oraz kwietniu 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 kwietnia 2014 r. – publikacja raportu miesięcznego za marzec 2014 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – styczeń 2014 r.
2014-02-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w styczniu 2014 roku: a) EBI 1. RB nr 1/2014 z dn. 14.01.2014 r. – Raport miesięczny – grudzień 2013 r. 2. RB nr 2/2014 z dn. 31.01.2014 r. – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym oraz marcu 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 lutego 2014 r. – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2013 r. 21 lutego 2014 r. – publikacja raportu rocznego za 2013 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 r.
2014-01-31

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2014 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach: Raport za IV kwartał 2013 roku – 14 lutego 2014 roku Raport roczny za 2013 rok – 21 lutego 2014 roku Raport za I kwartał 2014 roku -14 maja 2014 roku Raport za II kwartał 2014 roku – 14 sierpnia 2014 roku Raport za III kwartał 2014 roku -13 listopada 2014 roku Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – grudzień 2013 r.
2014-01-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2013 roku: a) EBI 1. RB nr 24/2013 z dn. 16.12.2013 r. – Raport miesięczny – listopad 2013 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). Do 31.01.2014 r. – publikacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2014 r. 14 lutego 2014 r. – publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2014 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – listopad 2013 r.
2013-12-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2013 roku: a) EBI 1. RB nr 22/2013 z dn. 13.11.2013 r. – Raport miesięczny – październik 2013 r. 2. RO nr 23/2013 z dn. 13.11.2013 r. – Raport okresowy za III kwartał 2013 r. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2013 r. oraz styczniu 2014 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). 14 stycznia 2014 r. – publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2013 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – październik 2013 r.
2013-11-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2013 roku:

a) EBI

1. RB nr 21/2013 z dn. 14.10.2013 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2013 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie oraz grudniu 2013r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

13 listopada 2013 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – wrzesień 2013 r.
2013-10-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2013 roku:

a) EBI

1. RB nr 19/2013 z dn. 16.09.2013 r. – Raport miesięczny – sierpień 2013 r.
2. RB nr 20/2013 z dn. 24.09.2013 r. – Powołanie osoby nadzorującej

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2013 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

13 listopada 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za październik 2013 r.
13 listopada 2013 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Powołanie osoby nadzorującej
2013-09-24

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 września 2013 roku, otrzymał oświadczenie od uprawnionego akcjonariusza – Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając na podstawie art. §14 ust. 2 lit. (a) statutu spółki powołał na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Michała Groma.

Pan Michał Grom pracuje w Grupie EM&F od 2005 roku, od 2010 roku jest Prezesem E-commerce services Sp. z o.o. – spółki odpowiedzialnej za budowanie handlu internetowego w ramach całej Grupy EM&F. Od 2011 roku Pan Michał Grom pracuje na stanowisku Dyrektora ds. e-commerce Grupy EM&F. Jest odpowiedzialny w Grupie EM&F za sprzedaż w kanale internetowym oraz nadzoruje działania związane z tym obszarem w spółkach z portfolio Grupy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – sierpień 2013 r.
2013-09-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w sierpniu 2013 roku:

a) EBI

1. RB nr 17/2013 z dn. 14.08.2013 r. – Raport miesięczny – lipiec 2013 r.
2. RO nr 18/2013 z dn. 14.08.2013 r. – Raport okresowy za II kwartał 2013 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu oraz październiku 2013 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 października 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2013 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – lipiec 2013 r.
2013-08-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2013 roku:

a) EBI

1. RB nr 15/2013 z dn. 15.07.2013 r. – Raport miesięczny – czerwiec 2013 r.
2. RB nr 16/2013 z dn. 25.07.2013 r. – Rezygnacja osoby nadzorującej

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu oraz wrześniu 2013 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 sierpnia 2013 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2013 r.
16 września 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2013 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Rezygnacja osoby nadzorującej
2013-07-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 25 lipca 2013 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja od Pana Dariusza Stolarczyka z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31.08.2013 r.

Zarząd Spółki dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – czerwiec 2013 r.
2013-07-15

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w czerwcu 2013 roku:

a) EBI

1. RB nr 13/2013 z dn. 14.06.2013 r. – Raport miesięczny – maj 2013 r.
2. RB nr 14/2013 z dn. 28.06.2013 r. – Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2013 r.

b) ESPI

1. RB nr 4/2013 z dn. 28.06.2013 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu oraz sierpniu 2013 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 sierpnia 2013 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2013 r.
14 sierpnia 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2013 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2013 r.
2013-06-28

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2013 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – maj 2013 r.
2013-06-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w maju 2013 roku:

a) EBI

1. RB nr 10/2013 z dn. 14.05.2013 r. – Raport miesięczny – kwiecień 2013 r.
2. RO nr 11/2013 z dn. 14.05.2013 r. – Raport okresowy za I kwartał 2013 r.
3. RB nr 12/2013 z dn. 31.05.2013 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju oraz czerwcu 2013r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

28 czerwca 2013 r. – ZWZA e-Muzyka S.A.
15 lipca 2013 – publikacja raport miesięcznego za czerwiec 2013

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2013-05-31

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2013 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport miesięczny – kwiecień 2013 r.
2013-05-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w kwietniu 2013 roku:

a) EBI

1. RB nr 9/2013 z dn. 15.04.2013 r. – Raport miesięczny – marzec 2013 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju oraz czerwcu 2013r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 maja 2013 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2013 r.
14 czerwca 201 3r. – publikacja raportu miesięcznego za maj 2013 r.
Do końca czerwca 2013 – ZWZA e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – marzec 2013 r.
2013-04-15

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w marcu 2013 roku:

a) EBI

1. RB nr 8/2013 z dn. 13.03.2013 r. – Raport miesięczny – luty 2013 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu oraz maju 2013 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 maja 2013 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2013 r.
14 maja 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2013 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – luty 2013 r.
2013-03-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lutym 2013 roku:

a) EBI

1. RB nr 5/2013 z dn. 14.02.2013 r. – Raport miesięczny – styczeń 2013 r.
2. RO nr 6/2013 z dn. 14.02.2013 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.
3. RO nr 7/2013 z dn. 21.02.2013 r. – Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2012 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu oraz kwietniu 2013 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

15 kwietnia 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za marzec 2013 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – styczeń 2013 r.
2013-02-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w styczniu 2013 roku:

a) EBI

1. RB nr 1/2013 z dn. 14.01.2013 r. – Raport miesięczny – grudzień 2012 r.
2. RB nr 2/2013 z dn. 25.01.2013 r. – Zawarcie porozumienia z Polkomtel Sp. z o.o.
3. RB nr 3/2013 z dn. 31.01.2013 r. – Informacja o wyborze biegłego rewidenta
4. RB nr 4/2013 z dn. 31.01.2013 r. – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym oraz marcu 2013 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 lutego 2013 r. – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.
21 lutego 2013 r. – publikacja raportu okresowego za 2012 rok
14 marca 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za luty 2013 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 r.
2013-01-31

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2012 roku – 14 lutego 2013 roku
Raport roczny za 2012 rok – 21 lutego 2013 roku
Raport za I kwartał 2013 roku -14 maja 2013 roku
Raport za II kwartał 2013 roku – 14 sierpnia 2013 roku
Raport za III kwartał 2013 roku -13 listopada 2013 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2013-01-31

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 01/01/2013 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. Rada Nadzorcza postanowiła wybrać spółkę ALP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do zbadania sprawozdania finansowego e-Muzyka S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. ALP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3718.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie porozumienia z Polkomtel Sp. z o.o.
2013-01-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 roku wpłynęło do Spółki podpisane porozumienie od Polkomtel Sp. z o.o.

Przedmiotem tego porozumienia jest modyfikacja okresu obowiązywania umów o współpracy (tj. umowy z dnia 18 lipca 2008 roku, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w ramach serwisu Muzodajnia, umowy marketingowej z dnia 26 maja 2008 roku, umowy z dnia 23 maja 2008 roku, której przedmiotem jest udzielenie licencji na sprzedaż produktów multimedialnych). Czas obowiązywania każdej z umów o współpracy został oznaczony na czas określony 24 miesięcy od daty podpisania porozumienia bez prawa do jej wypowiedzenia. Strony zobowiązały się, ze nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawarcia porozumienia do podjęcia negocjacji w celu przedłużenia współpracy w ramach każdej z umów na kolejne okresy.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisane porozumienie za istotne ze względu na znaczną, przekraczającą 10%, wartość przychodów ze sprzedaży oraz stabilność współpracy w dłuższym horyzoncie czasowym. Podpisanie porozumienia stanowi dla e-Muzyka S.A. znaczący krok w kierunku realizacji długofalowej strategii rozwoju i umacniania pozycji wiodącego agregatora kontentu muzycznego w Polsce. Zagwarantowanie przedłużenia współpracy z Polkomtel na kolejne 24 miesiące pozwoli na dalszy rozwój Muzodajni, największego serwisu z muzyką cyfrową w Polsce oraz szeregu innych wspólnych usług.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – grudzień 2012 r.
2013-01-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2012 roku:

a) EBI

1. RB nr 31/2012 z dn. 14.12.2012 r. – Raport miesięczny – listopad 2012 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2013 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 lutego 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2013 r.
14 lutego 2013 r. – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – listopad 2012 r.
2012-12-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2012 roku:

a) EBI

1. RB nr 29/2012 z dn. 14.11.2012 r. – Raport miesięczny – październik 2012 r.
2. RO nr 30/2012 z dn. 14.11.2012 r. – Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2012 r. oraz styczniu 2013 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 stycznia 2013 r. – publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2012 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – październik 2012 r.
2012-11-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2012 roku:

a) EBI

1. RB nr 27/2012 z dn. 15.10.2012 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2012 r.
2. RB nr 28/2012 z dn. 31.10.2012 r. – Zawarcie istotnej umowy

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie oraz grudniu 2012r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 listopada 2012 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2012 r.
14 grudnia 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za listopad 2012 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie istotnej umowy
2012-10-31

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 31 października 2012 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa trójstronna pomiędzy Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o. a Polkomtel S.A. i e-Muzyka S.A.

Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji pozwalającej na dystrybucje utworów muzycznych (fulltrack) z katalogu Sony Music za pośrednictwem Polkomtel S.A., w ramach serwisu Muzodajnia.pl (największego sklepu internetowego z legalną muzyka w postaci cyfrowej w Polsce).

Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o. jest polskim oddziałem jednej z czterech największych wytwórni fonograficznych na świecie, zarówno pod względem liczby sprzedanych płyt, jak i ilości artystów w swojej bazie.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na znaczne zwiększenie bazy plików multimedialnych serwisu Muzodajnia.pl, generującego znaczną część przychodów e-Muzyka S.A. Po podpisaniu powyższej umowy w serwisie Muzodajnia.pl dostępny jest katalog wszystkich majors.

Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu m.in. konsolidację katalogu muzyki cyfrowej oraz stałe poszerzanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – wrzesień 2012 r.
2012-10-15

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2012 roku:

a) EBI

1. RO nr 23/2012 z dn. 05.09.2012 r. – Raport okresowy za II kwartał 2012 r. – uzupełniony
2. RB nr 24/2012 z dn. 05.09.2012 r. – Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
3. RB nr 25/2012 z dn. 14.09.2012 r. – Raport miesięczny – sierpień 2012 r.
4. RB nr 26/2012 z dn. 28.09.2012 r. – Zawarcie umowy z Netia S.A.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2012 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 listopada 2012 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2012 r.
14 listopada 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za październik 2012 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy z Netia S.A.
2012-09-28

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2012 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa pomiędzy Netia S.A. a e-Muzyka S.A. i MOOD Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest współpraca stron w zakresie uruchomienia serwisu muzycznego, polegającego na umożliwieniu odtwarzania przez abonentów Netia S.A. pełnych utworów muzycznych i słowno-muzycznych z katalogu Universal w modelu dystrybucji Music Only On Demand (MOOD).

Netia S.A. jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line. Obsługuje ponad 750 tys. użytkowników internetu i prawie 1,2 mln abonentów telefonicznych.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na dywersyfikację kanałów dystrybucji produktów multimedialnych z katalogu reprezentowanego przez Emitenta oraz ze względu na szeroki zakres świadczonych usług technologicznych.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – sierpień 2012 r.
2012-09-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w sierpniu 2012 roku:

a) EBI

1. RB nr 19/2012 z dn. 08.08.2012 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2012 r.
2. RB nr 20/2012 z dn. 09.08.2012 r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
3. RO nr 21/2012 z dn. 10.08.2012 r. – Raport okresowy za II kwartał 2012 r.
4. RB nr 22/2012 z dn. 10.08.2012 r. – Raport miesięczny – lipiec 2012 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu oraz październiku 2012 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

15 października 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2012 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
2012-09-05

Zarząd e-Muzyka S.A. niniejszym informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych polegającym na opublikowaniu raportu okresowego Spółki za II kwartał 2012 r. w zakresie nie uwzględniającym wszystkich wymogów wynikających z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności nie zawierającym struktury akcjonariatu emitenta.

Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała uzupełniony raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – lipiec 2012 r.
2012-08-10

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2012 roku:

a) EBI

1. RB nr 18/2012 z dn. 16.07.2012 r. – Raport miesięczny – czerwiec 2012 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu oraz wrześniu 2012 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 września 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2012 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2012-08-09

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 sierpnia 2012 roku (i) otrzymał rezygnację złożoną przez Pana Marka Minkiewicza z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz (ii) otrzymał oświadczenie od uprawnionego akcjonariusza NFI Empik Media & Fashion S.A., który działając na podstawie art. § 14 ust 2 (a) statutu spółki powołał na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Olafa Szymanowskiego.

Pan Olaf Szymanowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Empik Sp. z o.o. Poprzednio pracował na stanowisku Dyrektora Generalnego Sephora Czechy. W latach 2005-2009 pracował na stanowisku Dyrektora Asortymentu sieci perfumerii Sephora w Polsce, będąc odpowiedzialnym za politykę asortymentową dla rynków Polski, Czech, Słowacji. Od 2008 pełnił także funkcję członka zarządu Sephora Polska. Karierę zawodową rozpoczynał w firmie Unilever Polska, obejmując kolejne stanowiska w dziale sprzedaży nowoczesnej i trade marketingu. Podczas rocznego pobytu w Unilever Portugalia zajmował się projektami w zakresie zarządzania kategorią, które po powrocie posłużyły mu, jako wzór pionierskich wdrożeń realizowanych wspólnie z klientami sieciowymi w Polsce.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2012 r.
2012-08-08

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2012 r. Raport za II kwartał 2012r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. pierwotny termin publikacji raportu za II kwartał 2012 r. wyznaczony był na dzień 14 sierpnia 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – czerwiec 2012 r.
2012-07-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w czerwcu 2012 roku:

a) EBI

1. RB nr 17/2012 z dn. 8.06.2012 r. – Raport miesięczny – maj 2012 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu oraz sierpniu 2012 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 sierpnia 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2012 r.
14 sierpnia 2012 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – maj 2012 r.
2012-06-08

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w maju 2012 roku:

a) EBI

1. RB nr 14/2012 z dn. 14.05.2012 r. – Raport miesięczny – kwiecień 2012 r.
2. RO nr 15/2012 z dn. 14.05.2012 r. – Raport okresowy za I kwartał 2012 r.
3. RB nr 16/2012 z dn. 22.05.2012 r. – Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 22.05.2012 r.

b) ESPI

1. RB nr 3/2012 z dn. 22.05.2012 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2012 roku.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu oraz lipcu 2012 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

16 lipca 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2012 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 22.05.2012 r.
2012-05-22

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22.05.2012 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – kwiecień 2012 r.
2012-05-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w kwietniu 2012 roku:

a) EBI

1. RB nr 12/2012 z dn. 16.04.2012 r. – Raport miesięczny – marzec 2012 r.
2. RB nr 13/2012 z dn. 25.04.2012 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

b) ESPI

1. RB nr 1/2012 z dn. 25.04.2012 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju oraz czerwcu 2012r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 maja 2012 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2012 r.
22 maja 2012 r. – ZWZA e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2012-04-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 maja 2012 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – marzec 2012 r.
2012-04-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w marcu 2012 roku:

a) EBI

1. RB nr 8/2012 z dn. 06.03.2012 r. – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok.
2. RB nr 9/2012 z dn. 07.03.2012 r. – Zawarcie umowy z Toya Sp. z o.o.
3. RO nr 10/2012 z dn. 09.03.2012 r. – Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2011 r.
4. RB nr 11/2012 z dn. 14.03.2012 r. – Raport miesięczny – luty 2012 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu oraz maju 2012 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 maja 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2012 r.
14 maja 2012 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2012 r.
Do końca maja 2012 r. – ZWZA e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – luty 2012 r.
2012-03-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lutym 2012 roku:

a) EBI

1. RB nr 5/2012 z dn. 02.02.2012 r. – Podpisanie umowy z Domem Maklerskim PKO BP dotyczącej pełnienia funkcji animatora na rynku NewConnect
2. RO nr 6/2012 z dn. 14.02.2012 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2011 r.
3. RB nr 7/2012 z dn. 14.02.2012 r. – Raport miesięczny – styczeń 2012 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu oraz kwietniu 2012 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

16 kwietnia 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za marzec 2012 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy z Toya Sp. z o.o.
2012-03-07

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 7 marca 2012 roku podpisał umowę zawartą pomiędzy Toya Sp. z o.o. a e-Muzyka S.A. i MOOD Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest współpraca stron w zakresie uruchomienia serwisu muzycznego, polegającego na umożliwieniu odtwarzania przez abonentów Toya Sp z o.o., a także abonentów systemów telekomunikacyjnych, do którego ww. operator wprowadza sygnał cyfrowy, tj. 11 systemów zlokalizowanych na terenie Łodzi, Szczecinka, Siemianowic Śląskich, Wrocławia, Jeleniej Góry i Bytomia, pełnych utworów muzycznych i słowno-muzycznych z katalogu Universal w modelu dystrybucji Music Only On Demand (MOOD).

Toya Sp. z o.o. to piąty pod względem wielkości (jeden z największych, z wyłącznym udziałem kapitału polskiego) operator telewizji kablowej w Polsce. Dostarcza telewizję cyfrową, Internet i telefonię do 160 tysięcy mieszkań w sześciu miastach Polski.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na dywersyfikację kanałów dystrybucji produktów multimedialnych z katalogu reprezentowanego przez Emitenta, która umożliwi pełniejszą penetrację rynku muzyki cyfrowej oraz ze względu na szeroki zakres świadczonych usług technologicznych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 r.
2012-03-06

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2011 rok. Raport roczny za 2011 rok zostanie opublikowany w dniu 9 marca 2012 r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. pierwotny termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2011 wyznaczony był na dzień 14 marca 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – styczeń 2012 r.
2012-02-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w styczniu 2012 roku:

a) EBI

1. RB nr 1/2012 z dn. 12.01.2012 r. – Zawarcie porozumienia wykonawczego z P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play)
2. RB nr 2/2012 z dn. 16.01.2012 r. – Raport miesięczny – grudzień 2011 r.
3. RB nr 3/2012 z dn. 27.01.2012 r. – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 r.
4. RB nr 4/2012 z dn. 31.01.2012 r. – Zakończenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lutym oraz marcu 2012 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 marca 2012 r. – publikacja raportu rocznego za 2011 r.
14 marca 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za luty 2012 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Podpisanie umowy z Domem Maklerskim PKO BP dotyczącej pełnienia funkcji animatora na rynku NewConnect
2012-02-02

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 02 lutego 2012 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa z PKO Bankiem Polskim S.A. Oddziałem – Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie dotycząca pełnienia funkcji animatora na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zakończenie Umowy z Autoryzowanym Doradcą
2012-01-31

Zarząd e-Muzyka S.A. niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 roku wygasła Umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Domem Maklerskim Capital Partners S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 r.
2012-01-27

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2011 roku – 14 lutego 2012 roku
Raport roczny za 2011 rok – 14 marca 2012 roku
Raport za I kwartał 2012 roku -14 maja 2012 roku
Raport za II kwartał 2012 roku – 14 sierpnia 2012 roku
Raport za III kwartał 2012 roku -14 listopada 2012 roku

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – grudzień 2011 r.
2012-01-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2011 roku:

a) EBI

1. RB nr 34/2011 z dn. 14.12.2011 r. – Raport miesięczny – listopad 2011 r.
2. RB nr 35/2011 z dn. 16.12.2011 r. – Zawarcie umowy z Polskimi Nagraniami
3. RB nr 36/2011 z dn. 21.12.2011 r. – Informacja o wyborze biegłego rewidenta

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2012 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

Do 31 stycznia 2012 r. – publikacja harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

14 lutego 2012 r. – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2011 r.
14 lutego 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2012 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie porozumienia wykonawczego z P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play)
2012-01-12

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 11 stycznia 2011 roku otrzymał od P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play) z siedzibą w Warszawie, podpisane porozumienie wykonawcze pomiędzy P4 Sp. z o.o. a e-Muzyka S.A. i FMS Media Sp. z o.o.

Przedmiotem porozumienia wykonawczego jest współpraca w zakresie dostarczenia przez e-Muzyka produktów multimedialnych (ringbacków – muzyka zamiast zwykłego sygnału oczekiwania na połączenie oraz pełnych utworów muzycznych i słowno-muzycznych tzw. fulltracków), wraz ze stosownymi licencjami w zakresie praw pokrewnych. Sprzedaż pełnych utworów muzycznych będzie się odbywała w modelu subskrypcyjnym. Użytkownik usługi wnosi miesięczną opłatę abonamentową (możliwe są różne warianty), w ramach której otrzymuje dostęp do szerokich zasobów muzycznych.

Partner technologiczny FMS Media Sp. z o.o. odpowiada ze obsługę techniczną Serwisów, za pośrednictwem których dystrybuowane są produkty multimedialne.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na pozyskanie kolejnych kanałów dystrybucji e-Muzyka S.A. Pozyskiwanie kolejnych wartościowych kanałów dystrybucji dla produktów multimedialnych z katalogu e-Muzyka S.A. stanowi element długookresowej strategii Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2011-12-21

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 02/12/2011 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

Rada Nadzorcza postanowiła wybrać spółkę ALP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do zbadania sprawozdania finansowego e-Muzyka S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. ALP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3718.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy z Polskimi Nagraniami
2011-12-16

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 16 grudnia 2011 roku została podpisana obustronnie umowa z Polskie Nagrania Sp. z o.o. w upadłości układowej, z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji pozwalającej na dystrybucję produktów multimedialnych (dzwonków, ringbacków – muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenia oraz fulltracków – pełnych utworów muzycznych) z katalogu Polskich Nagrań. Udzielona licencja dotyczy m.in. dystrybucji w ramach serwisu muzodajnia.pl (największego sklepu internetowego z legalną muzyka w postaci cyfrowej w Polsce). Pozyskanie przez e-Muzykę licencji na katalog utworów reprezentowanych przez Polskie Nagrania umożliwi udostępnienie, za pośrednictwem partnerów dystrybucyjnych e-Muzyki, archiwalnych nagrań należących do klasyki polskiej muzyki rozrywkowej, jazzowej i klasycznej, dotychczas nieodstępnych utworów w formatach cyfrowych szerszemu gronu odbiorców.

Polskie Nagrania zostały założone w 1956 roku i w czasie swojej ponad półwiecznej już działalności zajmują się wydawaniem głównie rodzimych artystów rozrywkowych, jazzowych i klasycznych. W katalogu Polskich Nagrań znajduje się zarówno muzyka współczesna, ludowa, metalowa jak i bajki i piosenki dla dzieci. Katalog Polskich Nagrań obejmuje utwory m.in.: Czesława Niemena, Marka Grechuty, Ireny Santor, Ewy Demarczyk, Jerzego Połomskiego, Violetty Villas, Mieczysław Foga, Ewy Bem a także najlepsze wykonania największych dzieł muzyki klasycznej takich kompozytorów jak: Fryderyk Chopin, Jan Sebastian Bach, Henryk Górecki, Krzysztof Penderecki i wielu innych. Zasoby fonograficzne, którymi dysponują Polskie Nagrania mają charakter dziedzictwa narodowego.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na poszerzenie bazy plików e-Muzyka o cenny katalog w docelowej ilości 44.000 utworów.

Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu m.in. konsolidację katalogu muzyki cyfrowej oraz stałe poszerzanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – listopad 2011 r.
2011-12-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2011 roku:

a) EBI

1. RB nr 31/2011 z dn. 4.11.2011 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 r.
2. R0 nr 32/2011 z dn. 7.11.2011 r. – Raport okresowy za III kwartał 2011 r.
3. RB nr 33/2011 z dn. 14.11.2011 r. – Raport miesięczny – październik 2011 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w grudniu 2011 r. oraz styczniu 2012 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

16 stycznia 2012 r. – publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2011 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – październik 2011 r.
2011-11-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2011 roku:

a) EBI

1. RB nr 30/2011 z dn. 14.10.2011 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2011 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w listopadzie oraz grudniu 2011 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 grudnia 2011 r. – publikacja raportu miesięcznego za listopad 2011 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 r.
2011-11-04

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2011 roku. Raport okresowy za III kwartał 2011 roku zostanie opublikowany w dniu 7 listopada 2011 r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. pierwotny termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku wyznaczony był na dzień 14 listopada 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – wrzesień 2011 r.
2011-10-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2011 roku:

a) EBI

1. RB nr 29/2011 z dn. 14.09.2011 r. – Raport miesięczny – sierpień 2011 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2011 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 listopada 2011 r. – publikacja raportu miesięcznego za październik 2011 r.
14 listopada 2011 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – sierpień 2011 r.
2011-09-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.

W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w sierpniu 2011 roku:

a) EBI

1. RB nr 25/2011 z dn. 09.08.2011 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2011 r.
2. RO nr 26/2011 z dn. 11.08.2011 r. – Raport okresowy za II kwartał 2011 r.
3. RB nr 27/2011 z dn. 16.08.2011 r. – Raport miesięczny – lipiec 2011 r.
4. RB nr 28/2011 z dn. 31.08.2011 r. – Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu oraz październiku 2011 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 października 2011 r. – publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2011 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku
2011-08-31

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w związku z odpowiednim poziomem płynności akcji e-Muzyka S.A., na podstawie par. 9 ust. 2b Regulaminu ASO, wyrażonej w uchwale 907/2011 z dnia 15 lipca 2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku decyzją nr 2/2011 z dnia 25 lipca br. postanowił o odstąpieniu od obowiązku posiadania Animatora Rynku przez Emitenta.

W związku z powyższym e-Muzyka S.A. informuje o rozwiązaniu umowy z dnia 20.10.2009 r. z Copernicus Securities S.A. pełniącego zadania Animatora Rynku dla akcji e-Muzyka S.A. notowanych na rynku NewConnect, ze skutkiem na dzień 31.08.2011 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny – lipiec 2011 r.
2011-08-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2011 roku:

a) EBI
1. RB nr 24/2011 z dn. 14.07.2011 r. – Raport miesięczny – czerwiec 2011 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu oraz wrześniu 2011 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 września 2011r. – publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2011 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2011 r.
2011-08-09

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za II kwartał 2011 roku. Raport okresowy za II kwartał 2011 roku zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. pierwotny termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2011 roku wyznaczony był na dzień 16 sierpnia 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - czerwiec 2011 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w czerwcu 2011 roku:

a) EBI
1. RB nr 21/2011 z dn. 11.06.2011 r. – Raport miesięczny – maj 2011 r.
4. RB nr 22/2011 z dn. 29.06.2011 r. – Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2011 r.
5. RB nr 23/2011 z dn. 29.06.2011 r. – Podpisanie istotnej umowy o dofinansowanie z PARP

b) ESPI
1. RB nr 15/2011 z dn. 28.06.2011 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 roku.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w lipcu oraz sierpniu 2011r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

16 sierpnia 2011 r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2011 r.
16 sierpnia 2011 r. – publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2011 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Podpisanie istotnej umowy o dofinansowanie z PARP
2011-06-29

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2011r. została podpisana obustronnie umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 na łączną kwotę 916.000,00 zł.
Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację projektu „Wdrożenie systemu B2B, stanowiącego zautomatyzowaną platformę wymiany i zarządzania treściami multimedialnymi i metadanymi”. W związku z podpisaniem umowy e-Muzyka S.A. ustanowiła zabezpieczenie wykonania umowy w postaci wystawienia weksla in blanco.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2011 r.
2011-06-29

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2011 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - maj 2011 r.
2011-06-11

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w maju 2011 roku:

a) EBI
1. RB nr 16/2011 z dn. 06.05.2011 r. – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 r.
2. RO nr 17/2011 z dn. 10.05.2011 r. – Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2010 r.
3. RO nr 18/2011 z dn. 16.05.2011 r. – Raport okresowy za I kwartał 2011 r.
4. RB nr 19/2011 z dn. 16.05.2011 r. – Raport miesięczny – kwiecień 2011 r.
5. RB nr 20/2011 z dn. 31.05.2011 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

b) ESPI
1. RB nr 12/2011 z dn. 31.05.2011 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu oraz lipcu 2011r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

28 czerwca 2011 r. – ZWZA e-Muzyka S.A.
14 lipca 2011 r. – publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2011 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2011-05-31

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2011 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - kwiecień 2011 r.
2011-05-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w kwietniu 2011 roku:

a) EBI
1. RB nr 12/2011 z dn. 14.04.2011 r. – Raport miesięczny – marzec 2011 r.
2. RB nr 13/2011 z dn. 20.04.2011 r. – Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał na NWZ e-Muzyka S.A. w dniu 21.04.2011 r.
3. RB nr 14/2011 z dn. 21.04.2011 r. – Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 21.04.2011 r.
4. RB nr 15/2011 z dn. 22.04.2011 r. – Korekta raportu nr 14/2011 – Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 21.04.2011 r.

b) ESPI
1. RB nr 11/2011 z dn. 21.04.2011 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2011 roku.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju oraz czerwcu 2011 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 czerwca 2011 r. – publikacja raportu miesięcznego za maj 2011 r.
Do końca czerwca 2011 r. – ZWZA e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok
2011-05-06

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie uległ termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2010 rok. Raport roczny za 2010 rok zostanie opublikowany w dniu 10 maja 2011 r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. pierwotny termin publikacji raportu za rok obrotowy 2010 wyznaczony był na dzień 30 maja 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Korekta raportu nr 14/2011 - Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 21.04.2011 r.
2011-04-22

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 14/2011 – Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 21.04.2011r., został zawarty błąd pisarski polegający na omyłkowej informacji o liczby oddanych głosów „Wstrzymujących się” i „Przeciw” w uchwale nr 10/04/2011. W związku z powyższym poprawna treść raportu zostaje zamieszczona w korekcie do raportu nr 14/2011.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 21.04.2011 r.
2011-04-21

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.04.2011 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał na NWZ e-Muzyka S.A. w dniu 21.04.2011 r.
2011-04-20

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych w załączeniu do niniejszego raportu publikuje projekty uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki zgłoszone przez uprawnionego akcjonariusza dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2011 roku. Pisemny wniosek akcjonariusza NFI Empik Media & Fashion S.A. wpłynął do spółki w dniu 20 kwietnia 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - marzec 2011 r.
2011-04-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w marcu 2011 roku:

a) EBI
1. RB nr 9/2011 z dn. 14.03.2011 r. – Raport miesięczny – luty 2011 r.
2. RB nr 10/2011 z dn. 25.03.2011 r. – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
3. RB nr 11/2011 z dn. 31.03.2011 r. – Zawarcie umowy z EMI Records Limited

b) ESPI
1. RB nr 7/2011 z dn. 02.03.2011 r. – Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2. RB nr 8/2011 z dn. 03.03.2011 r. – Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji.
3. RB nr 9/2011 z dn. 25.03.2011 r. – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kwietniu oraz maju 2011 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

16 maja 2011 r. – publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2011 r.
16 maja 2011 r. – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2011 r.
30 maja 2011 r. – publikacja raportu rocznego za 2010 r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy z EMI Records Limited
2011-03-31

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 30 marca 2011 roku wpłynął do Spółki skan podpisanej umowy od EMI Records Limited z siedzibą w Londynie.

Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji pozwalającej na dystrybucję produktów multimedialnych (dzwonków, ringbacków – muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenia oraz fulltracków – pełnych utworów muzycznych) z katalogu EMI. Udzielona licencja umożliwia w szczególności dystrybucję pozyskanego katalogu w ramach serwisu muzodajnia.pl (największego sklepu internetowego z legalną muzyka w postaci cyfrowej w Polsce).

EMI Records Limited jest brytyjskim oddziałem jednej z czterech największych wytwórni fonograficznych na świecie, zarówno pod względem liczby sprzedanych płyt, jak i ilości artystów w swojej bazie.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na istotne poszerzenie bazy plików e-Muzyka o międzynarodowy katalog EMI. Po podpisaniu powyższej umowy e-Muzyka S.A. dysponuje prawami do dystrybucji cyfrowej produktów multimedialnych pochodzących z katalogów wszystkich majors.

Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu m.in. konsolidację katalogu muzyki cyfrowej oraz stałe poszerzanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2011-03-25

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) na dzień 21 kwietnia 2011 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - luty 2011 r.
2011-03-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lutym 2011 roku:

a) EBI
1. RB nr 4/2011 z dn. 11.02.2011 r. – Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2. RB nr 5/2011 z dn. 14.02.2011 r. – Raport miesięczny – styczeń 2011 r.
3. RO nr 6/2011 z dn. 14.02.2011 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2010 r.
4. RB nr 7/2011 z dn. 25.02.2011 r. – Rezygnacje osób nadzorujących
5. RB nr 8/2011 z dn. 25.02.2011 r. – Powołanie osób nadzorujących

b) ESPI
1. RB nr 1/2011 z dn. 18.02.2011 r. – Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2. RB nr 2/2011 z dn. 24.02.2011 r. – Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji.
3. RB nr 3/2011 z dn. 24.02.2011 r. – Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji.
4. RB nr 4/2011 z dn. 24.02.2011 r. – Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
5. RB nr 5/2011 z dn. 28.02.2011 r. – Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji.
6. RB nr 6/2011 z dn. 28.02.2011 r. – Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
w marcu oraz kwietniu 2011 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 kwietnia 2011 r. – publikacja raportu miesięcznego za marzec 2011 r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Powołanie osób nadzorujących
2011-02-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 24 lutego 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 01/02/2011 postanowiła powierzyc: Panu Dariuszowi Stolarczykowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Markowi Minkiewiczowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Szymańskiemu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Pan Dariusz Stolarczyk pracuje w Grupie EM&F od maja 2007 r.- najpierw jako Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw i Informatyki spółki Smyk, aktualnie COO i Dyrektor ds. Operacji i Łańcucha Dostaw. W latach 1998 – 2007 zatrudniony w firmie Accenture m.in. jako: Dyrektor Sektora Handlu Detalicznego w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji (2004-2006), Dyrektor Grupy Operacyjnej Sektora Przemysłu i Handlu w Polsce (obejmującego przemysł, handel detaliczny, towary konsumpcyjne, farmację i transport) oraz Członek Rady Dyrektorów Biura Accenture w Warszawie (2006 – 2007).

Pan Marek Minkiewicz pełni funkcję Prezesa Empik Sp. z o.o. Ukończył studia Economics and Business Administration na Uniwersytecie w Amsterdamie. Ma 20-letnie doświadczenie w handlu w firmach zagranicznych, takich jak Metro Group czy SHV Makro zarówno na stanowiskach operacyjnych, jak i handlowych.

Pan Maciej Szymański pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego NFI EM&F. Poprzednio pracował jako Prezes Sephora Greater China z siedzibą w Szanghaju, podlegając bezpośrednio Globalnemu Prezesowi Sephora. W tym samym czasie był Członkiem Zarządu Sephora Asia z siedzibą w Singapurze odpowiedzialnym za rozwój działalności firmy w Północnej Azji (Chiny, Hong Kong, Macao, Tajwan, Korea Południowa).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Rezygnacje osób nadzorujących
2011-02-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 24 lutego 2011 roku wpłynęły do Spółki rezygnacje od: Pana Pawła Bali z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Mark’a Tyspera z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Macieja Hazubskiego z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki dziękują za zaangażowanie i wkład w rozwój e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - styczeń 2011 r.
2011-02-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w styczniu 2011 roku:

1. RB nr 1/2011 z dn. 13.01.2011 r. – Zawarcie aneksu z Warner Music Group Germany Holding GmbH
2. RB nr 2/2011 z dn. 14.01.2011 r. – Raport miesięczny – grudzień 2010 r.
3. RB nr 3/2011 z dn. 31.01.2011 r. – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
w lutym oraz marcu 2011 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 lutego 2011 r. – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2010 r.
14 marca 2011 r. – publikacja raportu miesięcznego za luty 2011 r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2011-02-11

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 11 lutego 2011 r. uchwałę Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010. Rada Nadzorcza postanowiła wybrać spółkę WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3 do zbadania sprawozdania finansowego e-Muzyka S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. Spółka WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2733.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 r.
2011-01-31

Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku – 14 lutego 2011 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku – 16 maja 2011 roku
Raport roczny za 2010 rok – 30 maja 2011 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku – 16 sierpnia 2011 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku -14 listopada 2011 roku

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - grudzień 2010 r.
2011-01-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2010 roku:

1. RB nr 32/2010 z dn. 14.12.2010 r. – Raport miesięczny – listopad 2010 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
w styczniu oraz lutym 2011 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

Do 31 stycznia 2011 r. – publikacja harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

14 lutego 2011 r. – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2010 r.
14 lutego 2011 r. – publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2011 r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie aneksu z Warner Music Group Germany Holding GmbH
2011-01-13

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 13 stycznia 2011 roku wpłynął do Spółki podpisany aneks od Warner Music Group Germany Holding GmbH z siedzibą w Hamburgu.

Przedmiotem tego aneksu jest udzielenie e-Muzyce licencji pozwalającej na dystrybucje utworów muzycznych (fulltrack) z katalogu Warner za pośrednictwem Polkomtel S.A., w ramach serwisu Muzodajnia.pl (największego sklepu internetowego z legalną muzyka w postaci cyfrowej w Polsce).

Warner Music Group Germany Holding GmbH jest niemieckim oddziałem jednej z czterech największych wytwórni fonograficznych na świecie, zarówno pod względem liczby sprzedanych płyt, jak i ilości artystów w swojej bazie

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisany aneks za istotny ze względu na znaczne zwiększenie bazy plików multimedialnych oraz rozwój serwisu Muzodajnia.pl, generującego znaczną część przychodów e-Muzyka S.A.
Podpisanie tego aneksu jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu m.in. konsolidację katalogu muzyki cyfrowej oraz stałe poszerzanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - listopad 2010 r.
2010-12-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w listopadzie 2010 roku:
1. RB nr 30/2010 z dn. 15.11.2010 r. – Raport miesięczny – październik 2010 r.
2. RO nr 31/2010 z dn. 15.11.2010 r. – Raport okresowy za III kwartał 2010 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
w grudniu 2010 r. oraz styczniu 2011 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 stycznia 2011 r. – publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2010 r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - październik 2010 r.
2010-11-15

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w październiku 2010 roku:

1. RB nr 28/2010 z dn. 14.10.2010 r. – Raport miesięczny – wrzesień 2010 r.
2. RB nr 29/2010 z dn. 25.10.2010 r. – Powołanie (kooptacja) osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej)

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych
w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
w listopadzie oraz grudniu 2010 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

15 listopada 2010 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2010 r.
14 grudnia 2010 r. – publikacja raportu miesięcznego za listopad 2010 r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Powołanie (kooptacja) osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej)
2010-10-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 25 października 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki, na mocy uchwały nr 01/10/2010, dokonała kooptacji i powołała z dniem 25 października 2010 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka – Pawła Balę, który pełnił będzie funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - wrzesień 2010 r.
2010-10-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2010 roku:
1. RB nr 25/2010 z dn. 09.09.2010 r. – Zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy e-Muzyka S.A. a Mood Sp. z o.o. i Universal Music Polska Sp. z o.o.
2. RB nr 26/2010 z dn. 14.09.2010 r. – Raport miesięczny – sierpień 2010r.
3. RB nr 27/2010 z dn.29.09.2010 r. – Rezygnacja osoby nadzorującej

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
w październiku oraz listopadzie 2010 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

15 listopada 2010 r. – publikacja raportu miesięcznego za październik 2010 r.
15 listopada 2010 r. – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2010 r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Rezygnacja osoby nadzorującej
2010-09-29

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 28.09.2010 roku otrzymał pisemną rezygnację z udziału w pracach Rady Nadzorczej złożoną przez p. Macieja Górskiego. Pan Maciej Górski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - sierpień 2010 r.
2010-09-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w sierpniu 2010 roku:

1. RB nr 22/2010 z dn. 11.08.2010 r. – Zawarcie umowy z S.P. Records Sp. z o.o.
2. RB nr 23/2010 z dn. 16.08.2010 r. – Raport miesięczny – lipiec 2010 r.
3. R0 nr 24/2010 z dn. 16.08.2010 r. – Raport okresowy za II kwartał 2010 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych
w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
we wrześniu oraz październiku 2010 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

14 października 2010 r. – publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2010 r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy e-Muzyka S.A. a Mood Sp. z o.o. i Universal Music Polska Sp. z o.o.
2010-09-09

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 09 września 2010 roku otrzymał od spółki Mood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podpisaną umowę pomiędzy Mood Sp. z o.o. a e-Muzyka S.A. i Universal Music Polska Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest współpraca stron w zakresie uruchomienia nowego serwisu muzycznego, polegającego na umożliwieniu odtwarzania przez abonentów operatorów telewizji kablowych i satelitarnych pełnych utworów muzycznych i słowno-muzycznych z katalogu Universal w modelu dystrybucji Music On Demand (MOD).

W ramach podpisanej umowy e-Muzyka S.A. zobowiązana jest do udostępnienia posiadanego systemu informatycznego i w razie potrzeby jego rozbudowy.

Mood Sp. z o.o. zobowiązany jest do stworzenia Serwisu i podjęcia wszelkich działań w celu sprzedaży Serwisu operatorom telewizji kablowych i satelitarnych.

Universal Music Polska Sp. z o.o. zobowiązany jest do udzielenia, za pośrednictwem Emitenta, licencji na eksploatację w ramach Serwisu utworów muzycznych i słowno-muzycznych w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, jak również do prowadzenia działań promocyjno-marketingowych dotyczących utworów muzycznych i słowno-muzycznych dostępnych w Serwisie.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na dywersyfikację kanałów dystrybucji produktów multimedialnych z katalogu reprezentowanego przez Emitenta, która umożliwi pełniejszą penetrację rynku muzyki cyfrowej oraz ze względu na szeroki zakres świadczonych usług technologicznych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect).

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - lipiec 2010 r.
2010-08-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lipcu 2010 roku:

1. RB nr 21/2010 z dn. 14.07.2010 r. – Raport miesięczny -czerwiec 2010 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
w sierpniu oraz wrześniu 2010 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

16 sierpnia 2010r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2010 r.
14 września 2010r. – publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2010 r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy z S.P. Records Sp. z o.o.
2010-08-11

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2010 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa od S.P. Records Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji pozwalającej na digitalizację i opracowanie utworów z katalogu Licencjodawcy oraz dystrybucję treści multimedialnych (dzwonków muzycznych, pełnych utworów muzycznych, ringbacków- muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenie).

S.P. Records reprezentuje szeroki katalog muzyki rockowej i alternatywnej. Dysponuje prawami do utworów takich artystów jak: Kazik, Kult, KNŻ, Strachy na Lachy, Pidżama Porno, Happysad, Kaliber 44.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na dalsze poszerzenie bazy plików multimedialnych oraz katalogu muzycznego. Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu systematyczną konsolidację katalogu e-Muzyka, wzbogacanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji wszystkich muzycznych produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - czerwiec 2010 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w czerwcu 2010 roku:

1. RB nr 17/2010 z dn. 1.06.2010 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2. RB nr 18/2010 z dn. 14.06.2010 r. – Raport miesięczny – maj 2010 r.
3. RB nr 19/2010 z dn. 16.06.2010 r. – Zmiany w Zarządzie e-Muzyka S.A.
4. RB nr 20/2010 z dn. 28.06.2010 r. – Treśc uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2010 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych
w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
w lipcu oraz sierpniu 2010r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

16 sierpnia 2010r. – publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2010r.
16 sierpnia 2010r. – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2010r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2010 r.
2010-06-28

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2010r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu..

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zmiany w Zarządzie e-Muzyka S.A.
2010-06-16

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2010 r., w związku z wygaśnięciem delegacji członka Rady Nadzorczej, Pana Marka Tyspera, do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Jan Ejsmonta, dotychczasowego Dyrektora Finansowego.

Pan Jan Ejsmont jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość. Pracę zawodową rozpoczynał w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Kierownika Administracji. Pan Jan Ejsmont jest związany z e-Muzyką S.A. od września 2007 roku. Początkowo pracował na stanowisku specjalisty ds. finansów i rozliczeń, następnie od stycznia 2009 wykonywał obowiązki dyrektora finansowego.

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect” § 3 ust.2 pkt. 11.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu
Raport miesięczny - maj 2010 r.
2010-06-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w maju 2010 roku:

1. RB nr 14/2010 z dn. 14.05.2010 r. – Raport miesięczny – kwiecień 2010 r.
2. RO nr 15/2010 z dn. 17.05.2010 r. – Raport okresowy za I kwartał 2010 r.
3. RO nr 16/2010 z dn. 27.05.2010 r. – Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2009 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
w czerwcu oraz lipcu 2010 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

28 czerwca 2010 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
14 lipca 2010 r. – publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2010r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2010-06-01

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2010 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu
Raport miesięczny - kwiecień 2010 r.
2010-05-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w kwietniu 2010 roku:
1. RB nr 11/2010 z dn. 13.04.2010 r.- Zawarcie umowy z Mystic Production
2. RB nr 12/2010 z dn. 14.04.2010 r. – Raport miesięczny – marzec 2010 r.
3. RB nr 13/2010 z dn. 23.04.2010 r. – Zawarcie umowy z Altacom Sp. z o.o.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
w maju oraz w czerwcu 2010 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

17 maja 2010 r.- publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r.
27 maja 2010 r.- publikacja raportu rocznego za 2009 r.
14 czerwca 2010 r. – publikacja raportu miesięcznego za maj 2010 r.
Do końca czerwca 2010 r. – zwołane zostanie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu
Zawarcie umowy z Altacom Sp. z o.o.
2010-04-23

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2010 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa od Altacom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (reprezentującej katalog The Orchard).

Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji pozwalającej na dystrybucje utworów muzycznych (fulltrack) z katalogu The Orchard za pośrednictwem Polkomtel S.A., w ramach serwisu Muzodajnia.pl (największego sklepu internetowego z legalną muzyka w postaci cyfrowej w Polsce). Oferta dostępnego dla użytkowników serwisu Muzodajnia.pl obecnie katalogu zwiększy się o liczbę nie mniejszą niż 1 mln utworów.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na znaczne zwiększenie bazy plików multimedialnych (o nie mniej niż 1 mln utworów) oraz rozwój serwisu Muzodajnia.pl, generującego znaczną część przychodów e-Muzyka S.A.

Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu m.in. konsolidację katalogu muzyki cyfrowej oraz stałe poszerzanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu
Raport miesięczny - marzec 2010 r.
2010-04-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w marcu 2010 roku:
• RB nr 9/2010 z dn. 16.03.2010 r.- Zmiany w zarządzie e-Muzyka S.A.
• RB nr 10/2010 z dn. 16.03.2010 r. – Raport miesięczny – luty 2010 r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
w kwietniu oraz w maju 2010r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

• 14 maja 2010 r.- publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2010 r.
• 17 maja 2010 r.- publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r.
• 27 maja 2010 r.- publikacja raportu rocznego za 2009 r.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu
Zawarcie umowy z Mystic Production
2010-04-13

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2010 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa od Mystic Production z siedzibą w Skale.

Przedmiotem umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji pozwalającej na digitalizację i opracowanie utworów z katalogu Licencjodawcy oraz dystrybucję treści multimedialnych (dzwonków muzycznych, pełnych utworów muzycznych, ringbacków- muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenie).

Mystic Production reprezentuje szeroki katalog muzyki rockowej, metalowej i alternatywnej. Dysponuje prawami do utworów takich artystów jak: Czesław Śpiewa, Gaba Kulka, Behemoth.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za znaczącą ze względu na dalsze poszerzenie bazy plików multimedialnych oraz katalogu muzycznego. Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu dalszą konsolidację katalogu e-Muzyka, wzbogacanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji wszystkich muzycznych produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu
Raport miesięczny - luty 2010 r.
2010-03-16

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – luty 2010 r.
2) – raportów bieżących opublikowanych w lutym 2010 r.
3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła
w lutym 2010 r.
4) – wydarzeń mających mieć miejsce w marcu/kwietniu 2010 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w lutym
2010r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport bieżący nr 6/2010 z dn. 04.02.2010 r.- Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2. Raport bieżący nr 7/2010 z dn. 15.02.2010 r.- Raport miesięczny- styczeń 2010 r.
3. Raport okresowy nr 8/2010 z dn. 15.02.2010 r.- Raport za IV kwartał 2009 r.

Ad.3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad.4) Spółka będzie dążyła do finalizowania kolejnych umów poszerzających kanały dystrybucji e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu
Zmiany w Zarządzie e-Muzyka S.A.
2010-03-16

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 15 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z funkcji Wiceprezesa Zarządu e-Muzyka S.A. Pana Grzegorza Samborskiego.

Równocześnie, Rada Nadzorcza e-Muzyka S.A., delegowała do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu e-Muzyka S.A. Pana Marka Tyspera.

Pan Mark Tysper posiada wieloletnie doświadczenie w branży muzycznej na rynku polskim i zagranicznym. W Polsce był producentem płyt wielu znanych artystów (m.in. Artur Gadowski, Doda).

W przeszłości pełnił m.in. funkcję Dyrektora Generalnego w Sun Studio A/S Poland oraz Chimney Pot Poland.

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect” § 3 ust.2 pkt. 11.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu
Raport miesięczny - styczeń 2010 r.
2010-02-15

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – styczeń 2010 r.
2) – raportów bieżących opublikowanych w styczniu 2010 r.
3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła
w styczniu 2010 r.
4) – wydarzeń mających mieć miejsce w lutym/marcu 2010 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w styczniu 2010 r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport bieżący nr 1/2010 z dn. 05.01.2010 r.- Zawarcie umów z Eurozet Sp. z o.o.
2. Raport bieżący nr 2/2010 z dn. 08.01.2010 r.- Zawarcie umowy z TVN S.A.
3. Raport bieżący nr 3/2010 z dn. 11.01.2010 r.- Zawarcie umowy z P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play)
4. Raport bieżący nr 4/2010 z dn. 14.01.2010 r.- Raport miesięczny-grudzień 2009 r.
5. Raport bieżący nr 5/20 10 z dn. 29.01.2010 r.- Harmonogram przekazywania raportów okresowych e-Muzyka S.A. w 2010 r.

Ad.3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad.4) Spółka opublikuje w dniu 15.02.2010 r. raport okresowy za IV kwartał 2009 r.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2010-02-04

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 03 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. Rada Nadzorcza postanowiła wybrać spółkę WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3 do zbadania sprawozdania finansowego e-Muzyka S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2009r. Spółka WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2733.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Harmonogram przekazywania raportów okresowych e-Muzyka S.A. w 2010 roku
2010-01-29

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku – 15 lutego 2010 roku
Raport roczny za 2009 rok – 27 maja 2010 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2010 roku – 17 maja 2010 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2010 roku – 16 sierpnia 2010 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku – 15 listopada 2010 roku

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - grudzień 2009 r.
2010-01-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – grudzień 2009 r.
2) – raportów bieżących opublikowanych w grudniu 2009 r.
3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła
w grudniu 2009 r.
4) – wydarzeń mających mieć miejsce w styczniu/lutym 2010 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w grudniu 2010r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport bieżący nr 39/2009 z dn. 14.12.2009 r.- Raport miesięczny-listopad 2009 r.
2. Raport bieżący nr 40/2009 z dn. 16.12.2009 r.- Zawarcie umowy ze spółką Biodro Records Sp. z o.o.
3. Raport bieżący nr 41/2009 z dn. 21.12.2009 r.- Podpisanie aneksu przedłużającego okres współpracy z EMI Music Poland Sp. z o.o.

Ad.3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad.4) Spółka opublikuje do 29.01.2010 r. w formie raportu bieżącego harmonogram przekazywania raportów bieżących w 2010 roku.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy z P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play)
2010-01-11

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 11 stycznia 2010 roku otrzymał od spółki P4 Sp. z o.o. (operatora sieci Play) z siedzibą w Warszawie, podpisaną umowę pomiędzy P4 Sp. z o.o. a e-Muzyka S.A. i FM Solutions Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie dostarczania przez e-Muzyka produktów multimedialnych (dzwonków polifonicznych, dzwonków real music oraz pełnych utworów muzycznych i słowno-muzycznych tzw. fulltracków), wraz ze stosownymi licencjami w zakresie praw pokrewnych.

Partner technologiczny FM Solutions Sp. z o.o. odpowiada ze obsługę techniczną Serwisów, za pośrednictwem których dystrybuowane są produkty multimedialne.

Warunki umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym przez Spółkę dla tego typu umów. Wynagrodzenie nie odbiega od rynkowych warunków transakcji.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na nawiązanie współpracy z kolejnym operatorem sieci telefonii komórkowej. Niniejszym e-Muzyka S.A. współpracuje już ze wszystkimi operatorami na rynku polskim. Przychody ze sprzedaży do operatorów sieci telefonii komórkowej stanowią przeważającą część przychodów e-Muzyka S.A. Pozyskiwanie kolejnych wartościowych kanałów dystrybucji dla produktów multimedialnych z katalogu e-Muzyka S.A. stanowi element długookresowej strategii Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy z TVN S.A.
2010-01-08

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 8 stycznia 2010 roku wpłynęła do Spółki podpisana obustronnie umowa od TVN S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest współpraca Stron związana z udzieleniem licencji przez e-Muzyka S.A. w zakresie wykorzystania produktów multimedialnych (dzwonków real music oraz plików video) w serwisach telewizyjnych i internetowych prowadzonych przez TVN S.A.

Warunki umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym przez Spółkę dla tego typu umów. Wynagrodzenie nie odbiega od rynkowych warunków transakcji.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na pozyskanie nowego kontrahenta, działającego na rynku telewizyjnym, który umożliwi poszerzenie rynku sprzedaży muzyki cyfrowej.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umów z Eurozet Sp. z o.o.

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 4 stycznia 2010 roku wpłynęły do Spółki podpisane dwie umowy od spółki Eurozet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Eurozet Sp. z o.o. jest jedną z największych grup radiowych w Polsce, w skład której wchodzą stacje radiowe: Radio ZET, Chilli ZET, Radio PLUS, Antyradio oraz Planeta FM.

Pierwsza umowa dotyczy współpracy w zakresie udostępnienia cyfrowych wersji utworów z katalogu e-Muzyka S.A. na rzecz użytkowników stron internetowych będących własnością Eurozet. e-Muzyka S.A. będzie świadczyła na rzecz Eurozet usługę obsługi technologicznej procesu udostępniania utworów muzycznych (tzw. fulltracków) użytkownikom serwisów. e-Muzyka przekazuje Eurozet prawa do korzystania z katalogu. Nie przekazuje jednak licencji ani w zakresie praw pokrewnych, ani praw autorskich. Eurozet jest zobligowane do pozyskania licencji bezpośrednio od firm fonograficznych we własnym zakresie.

Druga umowa dotyczy współpracy w zakresie udostępnienia utworów z katalogu e-Muzyka S.A. na rzecz Eurozet dla celów nadawczych związanych w szczególności z wykorzystywaniem utworów dla celów nadawczych przez Eurozet lub stacji radiowych powiązanych z Eurozet.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisane umowy za istotne ze względu na pozyskanie nowego kontrahenta, spoza tradycyjnego obszaru działalności Spółki, który umożliwi pełniejszą penetrację rynku muzyki cyfrowej oraz szeroki zakres świadczonych usług technologicznych.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Podpisanie aneksu przedłużającego okres współpracy z EMI Music Poland Sp. z o.o.
2009-12-21

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 21 grudnia 2009 roku otrzymał od EMI Music Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisany aneks do umowy z dnia 8.08.2008 r. (Raport bieżący nr 38/2008 z dn. 1.10.2008 r.) Przedmiotem niniejszego aneksu jest przedłużenie okresu obowiązywania umowy do dnia 31.12.2010 r.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisany aneks za istotny, ze względu na przychody, które zamierza osiągnąć 2010 roku oraz stabilność katalogu muzycznego e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy ze spółką Biodro Records Sp. z o.o.
2009-12-16

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 16 grudnia 2009 roku wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa od Biodro Records Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji pozwalającej na digitalizację i opracowanie utworów z katalogu Licencjodawców oraz dystrybucję treści multimedialnych (dzwonków muzycznych, pełnych utworów muzycznych, ringbacków – muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenie).

Biodro Records sp. z o.o. reprezentuje katalog muzyki alternatywnej. Dysponuje prawami do utworów takich artystów jak: Tymon Tymański & The Transistors

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowy za znaczącą ze względu na sukcesywną rozbudowę bazy plików multimedialnych oraz poszerzenie katalogu muzycznego. Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu dalszą konsolidację katalogu e-Muzyka, poszerzanie oferty muzycznej dla konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji muzycznych produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - listopad 2009 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – listopad 2009 r.
2) – raportów bieżących opublikowanych w listopadzie 2009 r.
3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła
w listopadzie 2009 r.
4) – wydarzeń mających mieć miejsce w grudniu 2009/styczniu 2010 r.
Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w listopadzie 2009r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport kwartalny nr 36/2009 z dn. 13.11.2009 r.- Raport okresowy za III kwartał 2009 r.
2. Raport bieżący nr 37/2009 z dn. 13.11.2009 r.- Raport miesięczny-październik 2009 r.
3. Raport bieżący nr 38/2009 z dn. 19.11.2009 r.- Informacja o rejestracji emisji akcji serii C w KRS

Ad.3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad.4) Spółka będzie dążyła do finalizowania kolejnych umów poszerzających katalog muzyczny e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Informacja o rejestracji emisji akcji serii C w KRS
2009-11-19

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 18.11.2009 roku otrzymał informacje o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Wpis dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 726.666,60 zł do kwoty 751.666,60 zł, w drodze emisji 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - październik 2009 r.
2009-11-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – październik 2009 r.
2) – raportów bieżących opublikowanych w październiku 2009 r.
3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła
w październiku 2009 r.
4) – wydarzeń mających mieć miejsce w listopadzie/grudniu 2009 r.
Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w październiku 2009 r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport bieżący nr 33/2009 z dn. 12.10.2009 r.- Plany rozwoju i prognozy finansowe e-Muzyka S.A. na lata 2009-2012
2. Raport bieżący nr 34/2009 z dn. 14.10.2009 r.- Raport miesięczny- wrzesień 2009r.
3. Raport bieżący nr 35/2009 z dn. 22.10.2009 r.- Umowa e-Muzyka S.A. dotycząca pełnienia funkcji animatora na rynku NewConnect z Copernicus Securities S.A.

Ad.3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad.4) Spółka będzie starała się finalizować kolejne umowy poszerzające katalog muzyczny e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Umowa e-Muzyka S.A. dotycząca pełnienia funkcji animatora na rynku NewConnect z Copernicus Securities S.A.
2009-10-22

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 22 października 2009 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa z firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie dotycząca pełnienia funkcji animatora na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009r.

Jednocześnie z dniem 31 października 2009 r. zostaje rozwiązana umowa z dotychczasowym animatorem na rynku NewConnect – Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - wrzesień 2009 r.
2009-10-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – wrzesień 2009 r.
2) – raportów bieżących opublikowanych we wrześniu 2009 r.
3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła
we wrześniu 2009 r.
4) – wydarzeń mających mieć miejsce w listopadzie 2009 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.
Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości we wrześniu 2009 r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport bieżący nr 27/2009 z dn. 08.09.2009 r.- Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w RN
2. Raport bieżący nr 28/2009 z dn. 11.09.2009 r.- Zawarcie znaczących umów
3. Raport bieżący nr 29/2009 z dn. 14.08.2009 r.- Raport miesięczny- sierpień 2009 r.
4. Raport bieżący nr 30/2009 z dn. 17.09.2009 r.- Zawarcie znaczącej umowy
5. Raport bieżący nr 31/2009 z dn. 21.09.2009 r.- Rozszerzenie współpracy z Sony BMG Music Entertainment (Poland)
6. Raport bieżący nr 32/2009 z dn. 25.09.2009 r.- Zawarcie kolejnej znaczącej umowy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o.

Ad.3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad.4) Spółka opublikuje raport okresowy za III kwartał 2009 r. do 14.11.2009 r.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Plany rozwoju i prognozy finansowe e-Muzyka S.A. na lata 2009-2012
2009-10-12

W związku z zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą planów i założeń dotyczących rozwoju i prognoz finansowych spółki e-Muzyka S.A., Zarząd spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości plany rozwoju oraz prognozy finansowe Spółki na lata 2009-2012.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie kolejnej znaczącej umowy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o.
2009-09-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2009 roku otrzymał od spółki Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (operatora sieci Era, Tak Tak oraz Heyah) z siedzibą w Warszawie, podpisaną umowę pomiędzy PTC Sp. z o.o. a e-Muzyka S.A. i FM Solutions Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie uruchomienia nowego serwisu muzycznego z milionami plików multimedialnych do pobierania dla abonentów sieci Era, Tak Tak oraz Heyah.

e-Muzyka S.A. odpowiedzialna jest za dostarczenie utworów muzycznych i słowno-muzycznych czyli tzw. „kontentu muzycznego”, wraz ze stosownymi licencjami w zakresie praw pokrewnych oraz za zarządzanie serwisem m.in.: zarządzanie kontentem muzycznym (prawa, licencje, produkcja kontentu), zarządzanie kontentem niemuzycznym (teksty i fotografie na portalu), analizowanie sprzedaży i raportowanie oraz prowadzenie działań promocyjnych i aktywujących sprzedaż.

Partner technologiczny FM Solutions Sp. z o.o. dostarcza i zapewnia utrzymanie platformy zintegrowanej z systemami PTC niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na przychody, które zamierza zrealizować w 2009 i 2010 r. oraz szeroki zakres świadczonych usług.

Przychody ze sprzedaży fulltracków (pełnych utworów muzycznych) stanowią największą część w strukturze przychodów Emitenta.

Pozyskiwanie kolejnych kanałów dystrybucji dla tych produktów stanowi element długookresowej strategii Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Rozszerzenie współpracy z Sony BMG Music Entertainment (Poland)
2009-09-21

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 21 września 2009 roku otrzymał od Sony BMG Music Entertainment (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisany aneks do umowy z dnia 17.03.2009 (Raport bieżący nr 7/2009).

Przedmiotem niniejszego aneksu jest rozszerzenie wykazu partnerów dystrybucyjnych o Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. (operatora sieci Era) oraz P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play), do których e-Muzyka S.A. ma prawo dystrybuować treści multimedialne (dzwonki muzyczne, pełne utwory muzyczne oraz ringbacki – muzyka zamiast zwykłego sygnału oczekiwania).

Sony BMG Music Entertainment (Poland) Sp. z o.o. jest polskim oddziałem jednej z czterech największych wytwórni fonograficznych na świecie, zarówno pod względem liczby sprzedanych płyt, jak i ilości artystów w swojej bazie.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisany aneks za istotny, ze względu na przychody, które zamierza osiągnąć w 2009 i 2010 roku.

Przychody ze sprzedaży treści multimedialnych do operatorów sieci telefonii komórkowej GSM stanowią większość obrotów Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy
2009-09-17

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 17 września 2009 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa od Big Blue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji pozwalającej na digitalizację i opracowanie utworów z katalogu Licencjodawcy oraz dystrybucję treści multimedialnych (dzwonków muzycznych, pełnych utworów muzycznych, ringbacków- muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenie).

Big Blue sp. z o.o. reprezentuje szeroki katalog (ok. 30 000 utworów) muzyki bluesowej, progresywnej i alternatywnej. Dysponuje prawami do utworów takich artystów jak: The Legendary Pink Dots, Strange Attractor, Fading Colours.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowy za istotną ze względu na dalszą rozbudowę bazy plików multimedialnych oraz poszerzenie katalogu muzycznego.

Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu dalszą konsolidację katalogu e-Muzyka, zaspakajanie potrzeb konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji wszystkich muzycznych produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - sierpień 2009 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – sierpień 2009 r.

2) – raportów bieżących opublikowanych w sierpniu 2009 r.

3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w sierpniu 2009

4) – wydarzeń mających mieć miejsce we wrześniu/październiku 2009 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w sierpniu 2009 r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport okresowy nr 25/2009 z dn. 04.08.2009 r.- Raport półroczny

2. Raport bieżący nr 26/2009 z dn. 14.08.2009 r.- Raport miesięczny- lipiec 2009 r.

Ad.3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad.4) e-Muzyka S.A. będzie finalizowała rozmowy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. w celu wspólnego utworzenia nowego serwisu muzycznego dla abonentów sieci komórkowej: Era, Tak Tak, Heyah.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczących umów
2009-09-11

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 11 września 2009 roku wpłynęły do Spółki następujące podpisane umowy:

– Fonografika Jacek Caba Spółka jawna z siedzibą w Warszawie,

– Revolution 9 Mariusz Szypura z siedzibą w Warszawie,

– 2.47 Production Bogusław Pezda z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umów jest udzielenie e-Muzyce licencji pozwalającej na ucyfrowienie i opracowanie utworów z katalogu Licencjodawców oraz dystrybucję treści multimedialnych (dzwonków muzycznych, pełnych utworów muzycznych, ringbacków- muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenie).

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisane umowy za istotne ze względu na dalszą rozbudowę bazy plików multimedialnych oraz poszerzenie katalogu muzycznego.

Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu dalszą konsolidację katalogu e-Muzyka, zaspakajanie potrzeb konsumentów o różnych gustach muzycznych, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji wszystkich muzycznych produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w RN
2009-09-08

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 7 września 2009 r. Rada Nadzorcza spółki powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej II kadencji panu Maciejowi Górskiemu.

Natomiast Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej został pan Maciej Hazubski.

Pan Maciej Górski i Pan Maciej Hazubski pełnili te same funkcje w Radzie Nadzorczej e-Muzyka S.A. poprzedniej kadencji.

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust.2 pkt. 11

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - lipiec 2009 r.
2009-08-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – lipiec 2009 r.

2) – raportów bieżących opublikowanych w lipcu 2009 r.

3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w lipcu 2009

4) – wydarzeń mających mieć miejsce w sierpniu/wrześniu 2009 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w lipcu 2009 r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport bieżący nr 24/2009 z dn. 14.07.2009 r. – Raport miesięczny- czerwiec 2009 r.

Ad.3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad.4) Według wiedzy na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca sierpnia/września 2009 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - czerwiec 2009 r.
2009-07-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – czerwiec 2009 r.

2) – raportów bieżących opublikowanych w czerwcu 2009 r.

3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w czerwcu 2009 r.

4) – wydarzeń mających mieć miejsce w lipcu/sierpniu 2009 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w czerwcu 2009 r. za pośrednictwem systemu EBI: 1. RB nr 14/2009 z dn. 2.06.2009 r.

– Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. 2. RB nr 15/2009 z dn. 9.06.2009 r

– Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C. 3. RB nr 16/2009 z dn. 10.06.2009 r.

– Uchwała nr 256/2009 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2009 roku dotycząca wprowadzenia akcji serii C 4. RB nr 17/2009 z dn. 10.06.2009 r.

– Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C 5. RB nr 18/2009 z dn. 14.06.2009 r.

– Raport miesięczny – maj 2009 6. RB nr 19/2009 z dn. 16.06.2009 r.

– Projekty uchwał ZWZA e-Muzyka S.A. 24.06.2009 r. 7. RB nr 20/2009 z dn. 16.06.2009 r.

– Wyznaczenie pierwszego dnia notowania 250.000 akcji serii C spółki e-Muzyka S.A. 8. RB nr 21/2009 z dn. 23.06.2009 r.

– Rezygnacja osoby nadzorującej 9. RB nr 22/2009 z dn. 24.06.2009 r.

– Treść uchwał podjętych na ZWZ 24.06.2009 r. 10. RB nr 23/2009 z dn. 24.06.2009 r.

– Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Ad.3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad.4) Spółka opublikuje raport okresowy półroczny do 4.08.2009 r.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2009-06-24

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2009 r. Uchwałą nr 17/06/2009 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało pana Piotra Kabaja na Członka Rady Nadzorczej e-Muzyka S.A.

Pan Piotr Kabaj posiada wieloletnie doświadczenie w branży muzycznej. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Związku Producentów Audio Video (ZPAV) oraz Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego EMI Music Poland.

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust.2 pkt. 11

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na ZWZ 24.06.2009r.
2009-06-24

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2009 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Rezygnacja osoby nadzorującej
2009-06-23

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 23.06.2009 roku otrzymał faxem pisemną rezygnację złożoną przez członka Rady Nadzorczej – pana Dawida Sukacza z udziału w Radzie Nadzorczej.

Rezygnacja motywowana jest powodami osobistymi. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (RB nr 19/2009) zwołanego na dzień 24.06.2009 r. powoła nowego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt.2 ust. 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania 250.000 akcji serii C spółki e-Muzyka S.A.
2009-06-16

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 16 czerwca 2009 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 266/2009 określającą pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na dzień 22 czerwca 2009 roku dla 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, spółki e-Muzyka S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu 22 czerwca 2009 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLEMZKA00019 „.

Akcje serii C będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EMUZYKA” i oznaczeniem „EMU”.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Projekty uchwał ZWZA e-Muzyka S.A. 24.06.2009 r.
2009-06-16

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna:

Par. 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - maj 2009 r.
2009-06-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – maj 2009 r.

2) – raportów bieżących opublikowanych w maju 2009r.

3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w maju 2009

4) – wydarzeń mających mieć miejsce w czerwcu/lipcu 2009 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w maju 2009r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport okresowy nr 10/2009 z dn. 5.05.2009 r. – Raport Roczny

2. Raport bieżący nr 11/2009 z dn. 14.05.2009 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2009 r.

3. Raport bieżący nr 12/2009 z dn. 20.05.2009 r. – Zawarcie znaczącej umowy z PTK-Centertel Sp. z o.o.

4. Raport bieżący nr 13/2009 z dn. 25.05.2009 r. – Zmiana adresu siedziby e-Muzyka S.A.

Ad.3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad.4) W dniu 24.06.2009 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C
2009-06-10

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 250.000 akcji serii C na rynku NewConnect na dzień 22 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Uchwała nr 256/2009 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2009 roku dotycząca wprowadzenia akcji serii C
2009-06-10

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2009 roku na podstawie Uchwały Nr 256/2009 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia wprowadzić do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki e-Muzyka S.A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 § 3 pkt. 1do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C
2009-06-09

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 5 czerwca 2009 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dotyczący 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2009-06-02

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2009 r. (środa), na godz. 12:00, w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2008.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany §6 ust. 1 oraz §14 ust. 8 Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki.

15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przypomina, iż zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 zd. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ” Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia (do dnia 17 czerwca 2009r. – środa, do godz. 16.00), świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości.

Podstawa prawna:

§ 4 ust 2 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zmiana adresu siedziby e-Muzyka S.A.
2009-05-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki. Nowy adres e-Muzyka S.A.: ul. Zwycięzców 18, 03-941 Warszawa. Jednocześnie Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż wszelkie pozostałe dane kontaktowe Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy z PTK- Centertel Sp. z o.o.
2009-05-20

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 19 maja 2008 roku otrzymał od spółki Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o. (operatora sieci Orange) z siedzibą w Warszawie podpisaną w dniu 23 lutego 2009 r. umowę.

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca Stron związana z udzieleniem licencji przez e-Muzyka S.A. w zakresie wykorzystania produktów multimedialnych (plików muzycznych, dzwonków, RBT – sygnał oczekiwania na połączenie, tapet, grafik oraz plików video) przez Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o. Spółka PTK Centertel zaoferuje powyższe produkty swoim abonentom jako jedną z usług telekomunikacyjnych. Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o. jest jednym z największych operatorów komórkowych na rynku polskim.

Warunki umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym przez Spółkę dla tego typu umów. Wynagrodzenie nie odbiega od rynkowych warunków transakcji.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na znaczną, przekraczającą 10%, wartość przychodów ze sprzedaży. Jest to już trzeci z kolei operator sieci telefonii komórkowej, z którym Emitent ma zawartą umowę. Przychody ze sprzedaży do operatorów sieci telefonii komórkowej GSM stanowią większość obrotów Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - kwiecień 2009 r.
2009-05-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – kwiecień 2009 r.

2) – raportów bieżących opublikowanych w kwietniu 2009 r.

3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w kwietniu 2009r.

4) – wydarzeń mających mieć miejsce w maju/czerwcu 2009 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w marcu 2009r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport bieżący nr 6/2009 z dn. 6.04.2009 r. – Zawarcie znaczącej umowy

2. Raport bieżący nr 7/2009 z dn. 7.04.2009 r. – Zawarcie znaczącej umowy

3. Raport bieżący nr 8/2009 z dn. 14.04.2009 r. – Raport miesięczny za marzec 2009 r.

4. Raport bieżący nr 9/2009 z dn. 15.04.2009 r. – Zawarcie znaczącej umowy z Warner Music

Ad. 3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad. 4) Zarząd Spółki przewiduje zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czerwcu 2009 r.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy z Warner Music
2009-04-15

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2009 roku otrzymał od Warner Music Group Germany Holding GmbH z siedzibą w Hamburgu podpisaną umowę.

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca stron w zakresie udostępniania i sprzedaży katalogu produktów multimedialnych Warner (plików muzycznych, dzwonków, ringbacków – muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenie, tapet oraz plików video) za pośrednictwem publicznych sieci telefonii komórkowych operatorów GSM, z którymi współpracuje e-Muzyka.

Warner Music Group Germany Holding GmbH jest niemieckim oddziałem jednej z czterech największych wytwórni fonograficznych na świecie, zarówno pod względem liczby sprzedanych płyt, jak i ilości artystów w swojej bazie.

Przychody z podpisanej umowy według szacunków Emitenta mogą przekroczyć 10% prognozowanych przychodów, które Spółka zamierza osiągnąć w 2009 r.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na dalszą rozbudowę bazy plików multimedialnych oraz poszerzenie katalogu muzycznego. Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu dalszą konsolidację katalogu e-Muzyka, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji wszystkich muzycznych produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - marzec 2009 r.
2009-04-14

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – marzec 2009 r.

2) – raportów bieżących opublikowanych w marcu 2009 r.

3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w marcu 2009 r.

4) – wydarzeń mających mieć miejsce w kwietniu/maju 2009 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w marcu 2009 r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport bieżący nr 5/2009 z dn. 13.03.2009 r. – Raport miesięczny-luty 2009 r.

Ad. 3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad. 4) Do końca kwietnia 2009 r. zarząd e-Muzyka S.A. opublikuje w postaci raportu okresowego jednostkowy raport roczny za 2008 rok.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy
2009-04-07

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2009 roku otrzymał od Sony BMG Music Entertainment (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisaną umowę.

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca stron w zakresie udostępniania i sprzedaży katalogu produktów multimedialnych Sony BMG (plików muzycznych, dzwonków, tapet oraz plików video) za pośrednictwem publicznej sieci telefonii komórkowej jednego z operatorów GSM, z którym współpracuje e-Muzyka.

Sony BMG Music Entertainment (Poland) Sp. z o.o. jest polskim oddziałem jednej z czterech największych wytwórni fonograficznych na świecie, zarówno pod względem liczby sprzedanych płyt, jak i ilości artystów w swojej bazie.

Przychody z podpisanej umowy według szacunków Emitenta mogą przekroczyć 10% prognozowanych przychodów, które Spółka zamierza osiągnąć w 2009 r.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną, również ze względu na poszerzenie portfolio produktów multimedialnych z katalogu firmy Sony BMG. Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu dalszą konsolidację katalogu e-Muzyka, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji wszystkich muzycznych produktów multimedialnych pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy
2009-04-06

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2009 roku otrzymał od spółki Nokia Corporation z siedzibą w Espoo, Finlandia – umowę o współpracy podpisaną w dniu 9 marca 2009 roku.

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca Stron związana z udzieleniem licencji przez e-Muzyka S.A. w zakresie wykorzystania produktów multimedialnych (plików muzycznych, dzwonków, RBT- muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenie oraz plików video) przez Nokia Corporation.

Nokia Corporation jest jednym z największych producentów telefonów komórkowych na rynku światowym. Ponad 30% produkowanych na świecie telefonów, to produkty Nokii.

Warunki umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym przez Spółkę dla tego typu umów. Wynagrodzenie nie odbiega od rynkowych warunków transakcji.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na znaczną, przekraczającą 10%, wartość przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - luty 2009 r.
2009-03-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – luty 2009 r.

2) – raportów bieżących opublikowanych w lutym 2009 r.

3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w lutym 2009r.

4) – wydarzeń mających mieć miejsce w kwietniu 2009 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w lutym 2009r. za pośrednictwem systemu EBI:

1.Raport bieżący nr 4/2009 z dn. 13.02.2009 r. – Raport miesięczny-styczeń 2009

Ad. 3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad. 4) W kwietniu 2009 r. Zarząd e-Muzyka S.A. będzie kontynuował zaawansowane rozmowy w celu poszerzenia portfolio produktów multimedialnych katalogu SONY Music Entertainment Poland Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - styczeń 2009 r.
2009-02-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – styczeń 2009 r.

2) – raportów bieżących opublikowanych w styczniu 2009 r.

3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w styczniu

4) – wydarzeń mających mieć miejsce w marcu 2009 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w styczniu 2009 r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport bieżący nr 1/2009 z dn. 2.01.2009 r. – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania 1.816.666 akcji serii E spółki e-Muzyka S.A.

2. Raport bieżący nr 2/2009 z dn. 19.01.2009 r. – Informacja o wyborze biegłego rewidenta.

3. Raport bieżący nr 3/2009 z dn. 19.01.2009 r. – Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz e-Muzyka S.A.

Ad. 3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad. 4) W marcu 2009 r. Zarząd e-Muzyka S.A. będzie kontynuował zaawansowane rozmowy w celu pozyskania licencji do dystrybucji produktów multimedialnych katalogu EMI Music Poland Sp z o.o. za pośrednictwem internetu oraz telefonii komórkowej.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny - styczeń 2009 r.
2009-02-13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący:

1) – istotnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta – styczeń 2009 r.

2) – raportów bieżących opublikowanych w styczniu 2009 r.

3) – informacji na temat celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w styczniu

4) – wydarzeń mających mieć miejsce w marcu 2009 r.

Ad.1) W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

Ad.2) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w styczniu 2009 r. za pośrednictwem systemu EBI:

1. Raport bieżący nr 1/2009 z dn. 2.01.2009 r. – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania 1.816.666 akcji serii E spółki e-Muzyka S.A.

2. Raport bieżący nr 2/2009 z dn. 19.01.2009 r. – Informacja o wyborze biegłego rewidenta.

3. Raport bieżący nr 3/2009 z dn. 19.01.2009 r. – Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz e-Muzyka S.A.

Ad. 3) W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

Ad. 4) W marcu 2009 r. Zarząd e-Muzyka S.A. będzie kontynuował zaawansowane rozmowy w celu pozyskania licencji do dystrybucji produktów multimedialnych katalogu EMI Music Poland Sp z o.o. za pośrednictwem internetu oraz telefonii komórkowej.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., pkt. 16.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz e-Muzyka S.A.
2009-01-19

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2009 r. wpłynęła do Spółki od Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16 (wpisanego na listę Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) podpisana umowa.

Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz e-Muzyka S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2009-01-19

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

Rada Nadzorcza postanowiła wybrać Spółkę WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3 do dokonana badania sprawozdania finansowego e-Muzyka S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2008r.

Spółka WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2733.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania 1.816.666 akcji serii E spółki e-Muzyka S.A.
2009-01-02

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2008 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 980/2008 określającą pierwszy dzień notowań na dzień 6 stycznia 2009 roku dla 1.816.666 (jednego miliona ośmiuset szesnastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, spółki e-Muzyka S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu 6 stycznia 2009 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLEMZKA00019 „.

Jednocześnie Zarząd GPW określił dzień 5 stycznia 2009 r. jako dzień ostatniego notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 1.816.666 (jednego miliona ośmiuset szesnastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLEMZKA00050”.

Akcje serii E będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EMUZYKA” i oznaczeniem „EMU”.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Porozumienie dotyczące rozwiązania Umowy nabycia udziałów
2008-12-23

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 22 grudnia 2008 r. zostało zawarte Porozumienie dotyczące rozwiązania Umowy nabycia udziałów w Emi-Pro Sp. z o.o z siedzibą w Olsztynie (informacja w RB nr 15/2008 z dnia 7 maja 2008).

Na mocy niniejszego Porozumienia Zarząd e-Muzyka S.A. odstąpił od transakcji nabycia 50 udziałów w Emi-Pro Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Wskutek zawartego Porozumienia emisja 175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F skierowana do udziałowców Emi-Pro Sp. z o.o. nie dojdzie do skutku. Akcje te miały stanowić jedną z form wynagrodzenia z tytułu nabycia udziałów.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.: Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA oraz pierwszego dnia notowania akcji serii E
2008-12-19

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostały złożone do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dwa wnioski: o wyznaczenie ostatniego dnia notowania na rynku NewConnect 1.816.666 praw do akcji serii E (PDA) na dzień 5 stycznia 2009 r. oraz o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 1.816.666 akcji serii E na rynku NewConnect na dzień 6 stycznia 2009 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Informacja o rejestracji emisji akcji serii E
2008-12-10

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że powziął informacje o dokonaniu w dniu 8 grudnia 2008 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 545.000 zł do kwoty 726.666,60 zł, w drodze emisji 1.816.666 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki e-Muzyka SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
2008-11-07

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2008 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, podjął Uchwałę nr 809/2008 określającą pierwszy dzień notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLEMZKA00050” na dzień 12 listopada 2008 roku.

Prawa do akcji serii E będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EMUZYKA-PDA” i oznaczeniem „EMUA”.

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Rejestracja Praw do Akcji w KDPW SA
2008-11-06

W dniu 6 listopada 2008 r. Zarząd e-Muzyka S.A. otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji 1.816.666 Praw Do Akcji nowej emisji serii E, oznaczonych Kodem ISIN PLEMZKA00050. Rejestracja nastąpiła na podstawie Uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 476/08 z dnia 19.08.20008 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań Praw Do Akcji serii E
2008-11-06

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym złożony został złożony wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 1.816.666 Praw Do Akcji nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Raport o zakończeniu subskrypcji akcji serii E
2008-11-05

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E, które (wraz z prawami do akcji, PDA) zostały na podstawie uchwały Nr 639/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 25 sierpnia 2008 roku wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje dane dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii E:

1) Subskrypcja akcji serii E prowadzona była w dwóch terminach: od 1 do 12 września 2008 (Pierwszy Termin Poboru) oraz od 17 do 24 października 2008 (Drugi Termin Poboru).

2) Przydział akcji serii E miał miejsce 4 listopada 2008 roku.

3) Subskrypcją objętych było 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) Liczba akcji subskrybowanych w II Terminie Poboru była wyższa od liczby akcji objętych subskrypcją. Do objęcia pozostało 21.094 akcji serii E. Zostało złożonych 8 zapisów na łączną liczbę 39.130 akcji. Stopa redukcji wyniosła 53,91%.

5) Przydzielono 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii E.

6) Cena emisyjna akcji serii E wynosiła 1,00 (jeden) złoty.

7) W toku subskrypcji, złożono łącznie 101 zapisów na akcje – 93 w I Terminie Poboru i 8 w II Terminie Poboru.

8) Przydziału akcji dokonano na każdy ze 101 złożonych zapisów na akcje – 93 w I Terminie Poboru i 8 w II Terminie Poboru.

9) Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Emitent nie zawarł umów o subemisje.

10) Łączne koszty emisji Zarząd e-Muzyka S.A. szacuje wstępnie na 110.000 zł. Do kosztów emisji zaliczono:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty (opłaty notarialne, koszt ogłoszeń publicznych, wynagrodzenie dla podmiotu obsługującego przydział, wynagrodzenie dla doradców prawnych) – 55.000 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy;

c) sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz doradztwo przy sporządzaniu tego dokumentu – 35.000 zł;

d) promocja oferty – 20.000 zł.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną objętą akcję serii E szacowany jest (wstępnie) na 0,06 zł. Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji zmniejszają kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki emisyjnej powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie wyższej niż ich wartość nominalna.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Przydział akcji serii E. Dojście emisji do skutku
2008-11-05

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 4 listopada 2008 r., na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 1.816.666 akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2008 roku, objętych i należycie opłaconych w wyniku subskrypcji zamkniętej prowadzonej w Pierwszym Terminie Poboru od 1 do 12 września 2008 oraz w Drugim Terminie Poboru 17 do 24 października 2008.

Przydział został dokonany zgodnie z zasadami przydziału określonymi w uchwale Nr 13 Walnego Zgromadzenia oraz w odpowiednich uchwałach Zarządu wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 8 tej Uchwały. Jednocześnie Zarząd stwierdził, że zgodnie z brzmieniem uchwały Nr 13 Walnego Zgromadzenia, objęcie i opłacenie akcji serii E we wskazanej liczbie oznacza dojście emisji akcji serii E do skutku.

Szczegółowe informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii E zostaną przekazane, w kolejnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Informacja o liczbie akcji serii E objętych i opłaconych w wyniku zapisów złożonych w drugim terminie prawa poboru
2008-11-03

Zarząd e-Muzyka S.A oświadcza że w dniu dzisiejszym powziął informację od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), obsługującego przydział akcji nowej emisji serii E o liczbie akcji nowej emisji serii E objętych i opłaconych w wyniku zapisów na akcje, złożonych przez dotychczasowych akcjonariuszy w II Terminie Prawa Poboru (trwającym od 17 do 24 października 2008 roku).

W II Terminie Prawa Poboru do objęcia było 21.094 akcji serii E. Zgodnie z otrzymaną informacją, zostało złożonych 8 zapisów na łączną liczbę 39.130 akcji. Jednocześnie KDPW poinformował, że łączna wysokość wpłat dokonanych na pokrycie ww. akcji serii E wyniosła 39.130,00 złotych.

O dokonaniu przydziału akcji serii E w wyniku przeprowadzonej oferty Zarząd e-Muzyka S.A. poinformuje niezwłocznie po podjęciu uchwały o przydziale. Ponadto, po dokonaniu przydziału, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, specjalny raport o wynikach subskrypcji akcji serii E.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy z Polkomtel S.A.
2008-10-24

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 24 października 2008 roku otrzymał od spółki Polkomtel S.A. (operatora sieci PLUS GSM) z siedzibą w Warszawie podpisaną w dniu 18 lipca 2008r. umowę.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie związanym ze świadczeniem przez Polkomtel usług w ramach serwisu „Muzodajnia”.

„Muzodajnia” to nowoczesny model sprzedaży utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Użytkownik usługi wnosi miesięczną opłatę abonamentową (możliwe są różne warianty), w ramach której otrzymuje dostęp do zasobów muzycznych, obejmujących setki tysięcy najpopularniejszych utworów muzycznych.

Umowa reguluje w szczególności zasady stworzenia przez e-Muzyka S.A. Systemu informatycznego, który będzie wykorzystywany do świadczenia usług, zasady utrzymywania i rozbudowy tego Systemu oraz zasady dostarczania przez e-Muzyka S.A. utworów muzycznych i słowno-muzycznych (tzw. „kontentu”).

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na znaczną, przekraczającą 10%, wartość przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii E w II Terminie Prawa Poboru
2008-10-16

Zarząd e-Muzyka S.A. uprzejmie przypomina, że zapisy oraz wpłaty na 21.094 akcji serii E w drugim terminie wykonania prawa poboru będą przyjmowane od 17 do 24 października 2008 roku.

W związku z powyższym, Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje wzór formularza zapisu na akcje serii E, który będzie wykorzystywany przy przyjmowaniu zapisów w drugim terminie prawa poboru.

Powyższy formularz zamieszczony jest również na stronie internetowej Emitenta (www.e-muzyka.pl) oraz Autoryzowanego Doradcy (www.dmcp.com.pl ).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Publikacja ogłoszenia w MSiG o drugim terminie prawa poboru
2008-10-03

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 3.10.2008 roku powziął informację o ukazaniu się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 193/2008 (3042) z dnia 02-10-2008 ogłoszenia Spółki w sprawie emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie istotnej umowy z EMI Music Poland Sp. z o.o.
2008-10-01

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 1 października 2008 roku otrzymał od EMI Music Poland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie podpisaną umowę.

Przedmiotem umowy jest współpraca stron w zakresie udostępniania i sprzedaży części katalogu produktów multimedialnych EMI Music za pośrednictwem internetu oraz telefonii komórkowej.

EMI Music Poland Sp. z o.o jest polskim oddziałem jednej z czterech największych wytwórni fonograficznych na świecie zarówno pod względem liczby sprzedanych płyt, jak i ilości artystów. Posiada szeroki katalog krajowy i zagraniczny.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na dalszą rozbudowę bazy plików multimedialnych oraz poszerzenie katalogu muzycznego.

Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu dalszą konsolidację katalogu e-Muzyka, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji utworów pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w MSiG o drugim terminie Prawa Poboru
2008-09-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje iż w dniu 24 września 2008 r. złożył do MSiG ogłoszenie o następującej treści: Działając w oparciu o przepis art. 435 k.s.h., Zarząd e-Muzyka S.A. składa ofertę objęcia 21.094 (dwudziestu jeden tysięcy dziewięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E, na zasadach subskrypcji zamkniętej, w drugim terminie wykonania Prawa Poboru.

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż:

1/ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji serii E, następuje w oparciu o uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2008 roku;

2/ zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt 1, kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 181.666,60 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) zł;

3/ prawu poboru, w drugim terminie wykonania prawa poboru, podlega 21.094 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

4/ uprawnionymi do objęcia akcji w drugim terminie wykonania prawa poboru są wszyscy akcjonariusze e-Muzyka S.A., którzy na koniec dnia prawa poboru, przypadającego na dzień 21 lipca 2008 roku, posiadali przynajmniej jedną akcję e-Muzyka S.A.;

5/ cena emisyjna akcji serii E wynosi 1 (jeden) zł za jedną akcję;

6/ w drugim terminie wykonania prawa poboru obowiązują następujące zasady przydziału akcji serii E:

a. uprawnionymi do złożenia zapisu na akcje serii E w drugim terminie wykonania prawa poboru są wszyscy, którzy posiadali przynajmniej jedną akcję Spółki na koniec dnia 21 lipca 2008 roku;

b. wielkość zapisu w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie wykonania prawa poboru pomija się;

c. jeśli łączna liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie wykonania prawa poboru będzie niższa lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia – przydziału dokonuje się zgodnie z przyjętymi zapisami;

d. w przypadku, jeżeli łączna liczba akcji subskrybowanych przewyższy liczbę pozostałych do objęcia akcji przydział zostanie dokonany zgodnie z poniższymi zasadami:

i. przydział wykonywany jest proporcjonalnie do wielkości zapisów dokonanych w drugim terminie wykonania prawa poboru z zastosowaniem reguły zawartej w punkcie b. powyżej;

ii. ułamkowe części akcji nie są przydzielane;

iii. nieprzydzielone akcje pozostałe po alokacji przeprowadzonej zgodnie z punktem b. i podpunktami i. oraz ii. są przydzielone osobom uprawnionym, których zapisy opiewają na największa liczbę akcji.

Akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na największa liczbę akcji, po jednej akcji, aż do momentu przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nieprzydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy dodatkowe zapisy będą opiewały na tę sama liczbę akcji, akcje są przydzielone losowo;

7/ zapisy oraz wpłaty na akcje serii E w drugim terminie wykonania prawa poboru będą przyjmowane od dnia 17 października 2008 roku do dnia 24 października 2008 roku w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane będą prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeżeli prawa poboru zarejestrowane będą na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy. Wpłaty na akcje serii E w wysokości 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu. Skutkiem niezłożenia zapisu lub nie dokonania wpłaty na akcje serii E w drugim terminie wykonania prawa poboru będzie utrata uprawnienia do poboru akcji w drugim terminie wykonania prawa poboru, z tym, że dokonanie wpłaty na akcje tylko w części spowoduje traktowanie zapisu jak zapis na liczbę akcji wynikającą z wniesionej wpłaty;

8/ osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosiła do rejestru podwyższenia kapitału, o którym mowa w pkt 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału, tj. od dnia 24 czerwca 2008 roku;

9/ informacja o przydziale akcji serii E zostanie podana przez Spółkę nie później niż do dnia 31 października 2008 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.”Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” .

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Informacja o liczbie akcji serii E objętych i opłaconych w wyniku zapisów złożonych w pierwszym terminie poboru
2008-09-18

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), obsługującego przydział akcji nowej emisji serii E, informację o liczbie akcji nowej emisji serii E objętych i opłaconych w wyniku zapisów na akcje złożonych przez dotychczasowych akcjonariuszy w pierwszym terminie poboru (trwającym od 1 do 12 września 2008 roku).

Zgodnie z otrzymaną informacją zostały złożone 93 zapisy na łączną liczbę 1 795 572 szt. akcji. Jednocześnie KDPW S.A. poinformował, że łączna wysokość wpłat dokonanych na pokrycie akcji serii E wyniosła 1 795 572 zł.

O dokonaniu przydziału akcji serii E w wyniku przeprowadzonej oferty Zarząd e-Muzyka S.A. poinformuje niezwłocznie po podjęciu uchwały o przydziale. Ponadto, po dokonaniu przydziału, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, specjalny raport o wynikach subskrypcji akcji serii E.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Notowanie Praw Poboru spółki e-Muzyka S.A.
2008-08-26

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 641/2008, na mocy której określono, że 5.450.000 Praw Poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki e-Muzyka S.A. będzie notowanych na rynku NewConnect od 27 sierpnia do 8 września 2008 roku. Prawa Poboru będą notowane pod nazwą skróconą „EMUZYKA-PP” i oznaczeniem „EMUP”.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 5.450.000 Praw Poboru akcji serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
2008-08-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje o złożeniu w dniu 25 sierpnia 2008 roku wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 5.450.000 Praw Poboru akcji serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 § 3 pkt. 1do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Uchwała nr 659/2008 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 roku
2008-08-25

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2008 roku na podstawie Uchwały Nr 659/2008 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia wprowadzić do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect następujące papiery wartościowe spółki e-Muzyka S.A.: – 5.450.000 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Praw Poboru serii E, – 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii E, pod warunkiem dojścia do skutku emisji akcji serii E i dokonania przydziału tych akcji, – 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) Akcji zwykłych na okaziciela serii E, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w wyniku emisji akcji serii E.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 § 3 pkt. 1do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych Emitenta
2008-08-21

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został złożony w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek e-Muzyka S.A. o wprowadzenie: 5.450.000 Praw Poboru akcji Serii E, 1.816.666 Praw Do Akcji serii E oraz 1.816.666 Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Wraz z wnioskiem został złożony Dokument Informacyjny zawierający aktualne informacje dotyczące grupy kapitałowej e-Muzyka S.A.

Po rozpatrzeniu wniosku i podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały o wprowadzeniu instrumentów finansowych, informacja o tym, wraz z Dokumentem Informacyjnym, zostanie niezwłocznie opublikowana na stronach: – Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (www.newconnect.pl) – e-Muzyka S.A. (www.e-muzyka.pl – Autoryzowanego Doradcy – Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. (www.dmcp.com.pl).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych Praw Do Akcji i Akcji serii E
2008-08-21

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 20.08.2008r otrzymał uchwałę nr 476/2008 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 r.:

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki e-Muzyka S.A., Zarząd KDPW postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

– 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki e-Muzyka S.A. o wartości nominalne 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A. z dnia 24 czerwca 2008 r., oraz oznaczyć je kodem PLEMZKA00050, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału oraz wprowadzenia tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu,

– 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki e-Muzyka S.A. o wartości nominalne 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A. z dnia 24 czerwca 2008r, oraz oznaczyć je kodem PLEMZKA00019, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki e-Muzyka S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLEMZKA00019, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Publikacja ogłoszenia w MSiG
2008-08-12

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 12.08.2008 roku powziął informację o ukazaniu się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 156/2008 (3005) z dnia 11-08-2008 ogłoszenia Spółki w sprawie emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie istotnej umowy z Sony BMG Music Entertainment (Poland) Sp. z o.o.
2008-08-12

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2008 roku otrzymał od Sony BMG Music Entertainment (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisaną umowę.

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca stron w zakresie udostępniania i sprzedaży katalogu produktów multimedialnych Sony BMG za pośrednictwem publicznej sieci telefonii komórkowej jednego z operatorów GSM.

Sony BMG Music Entertainment (Poland) Sp. z o.o. jest polskim oddziałem jednej z czterech największych wytwórni fonograficznych na świecie zarówno pod względem liczby sprzedanych płyt, jak i ilości artystów Posiada szeroki katalog krajowy i zagraniczny ( m.in. Ania Dąbrowska, Monika Brodka Kasia Cerekwicka, Andrzej Piaseczny, George Michael, Avril Lavigne, Pink, Justin Timberlake, Britney Spears, Shakira).

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na dalszą rozbudowę bazy plików multimedialnych oraz poszerzenie katalogu muzycznego. Podpisanie tej umowy jest elementem strategii Emitenta, mającej na celu dalszą konsolidację katalogu e-Muzyka, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji utworów pochodzących z kolejnych wytwórni.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w MSiG o pierwszym terminie prawa poboru
2008-07-31

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje iż w dniu 31 lipca 2008r. złożył do MSiG ogłoszenie o następującej treści:

Działając w oparciu o przepis art. 434 k.s.h., Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018, składa ofertę objęcia 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, na zasadach subskrypcji zamkniętej, w pierwszym terminie wykonania prawa poboru.

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż:

1/ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji serii E, następuje w oparciu o uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2008 roku;

2/ zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt 1, kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 181.666,60 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy);

3/ prawu poboru, w pierwszym terminie wykonania prawa poboru, podlega 1.816.666 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

4/ cena emisyjna akcji serii E wynosi 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję;

5/ dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje jedno prawo poboru za każdą poszczególną dotychczasową akcję Spółki. Akcje serii E zostaną przydzielone w stosunku trzy prawa poboru za jedną akcję serii E;

6/ zapisy oraz wpłaty na akcje serii E w pierwszym terminie wykonania prawa poboru będą przyjmowane od dnia 1września 2008 roku do dnia 12 września 2008 roku w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane będą prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeżeli prawa poboru zarejestrowane będą na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy. Wpłaty na akcje serii E powinny być dokonywane gotówką w wysokości 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję wraz ze złożeniem zapisu. Skutkiem niezłożenia zapisu lub nie dokonania wpłaty na akcje serii E w pierwszym terminie wykonania prawa poboru będzie wygaśnięcie prawa poboru, z tym, że dokonanie wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata;

7/ osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosiła do rejestru podwyższenia kapitału, o którym mowa w pkt 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału, tj. od dnia 24 czerwca 2008 roku;

8/ Informacja o przydziale akcji serii E zostanie podana przez Spółkę nie później niż do 26 września 2008 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.”Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” .

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E
2008-07-22

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 8 uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2008 roku, ustalił cenę emisyjną akcji serii E na 1,00 (jeden złoty) zł za każdą akcję.

Emisja jest skierowana do dotychczasowych Akcjonariuszy z zachowaniem Prawa Poboru. Terminy przyjmowania zapisów na akcje podane zostaną w odrębnym raporcie bieżącym.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Informacja o rejestracji praw poboru
2008-07-18

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 18 lipca 2008 roku otrzymał informacje o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwały nr 432/08 z dnia 17 lipca 2008r.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. niniejszą uchwałą postanawia zarejestrować w dniu 21 lipca 2008 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.450.000 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki e-Muzyka S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, i nadać im kod PLEMZKA00035.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Korekta raportu nr 22/2008 - Treść uchwał podjętych na ZWZ 24 czerwca 2008 r.
2008-06-27

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 22/2008 – Treść uchwał podjętych na ZWZ 24.06.2008, został zawarty błąd pisarski polegający na umieszczeniu słów „Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” w tytułach wszystkich podjętych Uchwał oraz w treści Uchwały Nr 1, zamiast prawidłowego sformułowania „Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

W związku z powyższym poprawna treść raportu zostaje zamieszczona w korekcie do raportu nr 22/2008.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał podjętych na ZWZ 24.06.2008 r.
2008-06-25

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2008 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Projekty uchwał ZWZ e-Muzyka S.A. 24.06.2008 r.
2008-06-16

Zarząd E-Muzyka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna:

par. 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy
2008-06-03

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 2 czerwca 2008 roku otrzymał od spółki Polkomtel S.A. (operatora sieci PLUS GSM) z siedzibą w Warszawie podpisaną w dniu 23 maja 2008 r. umowę.

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca Stron związana z udzieleniem licencji przez e-Muzyka S.A. w zakresie wykorzystania produktów multimedialnych (plików muzycznych, dzwonków, RBT – sygnał oczekiwania na połączenie, tapet, grafik oraz plików video) przez Polkomtel S.A. Polkomtel S.A. jest jednym z największych operatorów komórkowych na rynku polskim.

Warunki umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym przez Spółkę dla tego typu umów. Wynagrodzenie nie odbiega od rynkowych warunków transakcji.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na znaczną, przekraczającą 10%, wartość przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
2008-06-02

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2008 r., na godz. 12:00, w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23 (Hotel Hyatt Regency).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.

6. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2007. 7. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007.

8. Podjęcie uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej.

9. Podjęcie uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej.

10. Podjęcie uchwały ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii E i F, praw do akcji Spółki serii E i F oraz praw poboru do akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii E i F, praw do akcji serii E i F oraz praw poboru do akcji Spółki serii E.

11. Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

12. Zamknięcie obrad. Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h. i w zw. z przepisem art. 431 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymagać będzie dokonania zmian w statucie Spółki, przy czym proponowane zmiany w statucie Spółki polegają:

1/ w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej na:

a. zastąpieniu w §7 ust. 1 statutu Spółki zwrotu „nie więcej niż 555 000 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)” zwrotem „1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)”;

b. skreśleniu w §7 ust. 2 statutu Spółki słów „i 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda” i wpisaniu w to miejsce słów „, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i 5.450.000 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda”;

2/ w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej na:

a. zastąpieniu w §7 ust. 1 statutu Spółki zwrotu „1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)” zwrotem „nie mniej niż 1.107.500 zł (jeden milion sto siedem tysięcy pięćset złotych)”;

b. dodaniu w §7 ust. 2 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie zwrotu „i nie mniej niż 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda”.

Stosownie do przepisu art. 432 §3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dzień 21 lipca 2008 r. jako proponowany dzień prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej. Stosownie do przepisu art. 433 §2 zd. 3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej akcjonariusze Spółki zostaną pozbawienia prawa poboru akcji w całości. Zarząd Spółki przypomina, iż zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 zd. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi „warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu”.

Podstawa prawna:

4 ust 2 pkt 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy
2008-05-29

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 28 maja 2008 roku otrzymał od spółki Polkomtel S.A. (operatora sieci PLUS GSM) z siedzibą w Warszawie podpisaną w dniu 26 maja 2008r. umowę.

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca w zakresie zlecenia przez Polkomtel Emitentowi czynności niezbędnych dla prawidłowego i efektywnego świadczenia przez Polkomtel usług w ramach Serwisów Muzycznych.

Czynności zlecane Emitentowi przez Polkomtel obejmują: zarządzanie kontentem muzycznym, tworzenie i zamieszczanie w Serwisach Muzycznych treści informacyjnych, organizacyjne wspomaganie komórek organizacyjnych Polkomtel przy tworzeniu kampanii marketingowych, udzielanie informacji w sprawach merytorycznych związanych z tematyką muzyczną i trendami na rynku oraz utrzymywanie stałych kontaktów z wytwórniami muzycznymi. Warunki umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym przez Spółkę dla tego typu umów. (Wynagrodzenie nie odbiega od rynkowych warunków transakcji.

Polkomtel S.A. jest jednym z największych operatorów komórkowych na rynku polskim.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na znaczną, przekraczającą 10%, wartość przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Nabycie przez e-Muzyka S.A. udziałów w Emi-Pro Sp. z o.o.
2008-05-07

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2008 r. Spółka nabyła 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Emi-Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Łączna wartość transakcji wyniesie nie więcej niż 1.500.000 zł.

Wynagrodzenie dla dotychczasowych udziałowców Emi-Pro będzie odbywało się w kilku etapach.

Pierwszy z nich to częściowa płatność w dniu zawarcia umowy na rzecz udziałowców Emi-Pro.

Drugi etap to oferta objęcia 175.000 akcji nowej emisji Emitenta, które zostaną zaoferowane dotychczasowym udziałowcom Emi-Pro w cenie emisyjnej 4 zł/ każda, pod warunkiem podpisania umowy o czasowym ograniczeniu zbycia akcji i uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Kolejny etap to warunkowa wypłata gotówki dla dotychczasowych udziałowców Emi-Pro, uzależniona od wyników finansowych spółki w roku 2008. Emi-Pro Sp. z o.o. (www.emipro.pl) jest producentem programów radiowych takich jak: „Samo zdrowie”, „Słowo o słowie”, „Audiorodeo”, „Ameryka Jamesa Bonda”, „Moto-Expert” z udziałem znanych postaci ze świata mediów (m.in.: prof. Jerzy Bralczyk, Krzysztof Hołowczyc, Jerzy Iwaszkiewicz, Krzysztof Daukszewicz).

Spółka dystrybuuje swoje audycje do blisko 70 stacji radiowych w Polsce i za granicą (rozgłośnie polonijne). Dodatkowo Emi-Pro zajmuje się produkcją cyfrowych nagrań książek (tzw. „audio book”).

Dotychczasowi klienci spółki to m.in. Iberia Motor Company, Wydawnictwo G+J Polska, Hachette Filipacchi Polska, TP S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Centrum Informacyjne Lasów Państwowych oraz Muza S.A.

Nabycie udziałów w Emi-Pro Sp. z o.o. stanowi kolejny etap długookresowej strategii Emitenta oraz dalszej konsolidacji bazy kontentu cyfrowego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.: Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy
2008-04-30

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2008 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z mLife Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca, związana z udzieleniem mLife Sp. z o.o. licencji na sprzedaż i dystrybucję dostarczonych przez Emitenta produktów mobilnych (audio, grafika i video) wraz z licencjami, które będą udostępniane użytkownikom końcowym w serwisie internetowym, administrowanym przez mLife: yayzzo.pl.

mLife Sp. z o.o. (www.mlife.pl) to spółka funkcjonująca w obszarze cyfrowych mediów i rozrywki. Głównym profilem działalności firmy jest dostarczanie rozrywki dla abonentów sieci komórkowych, użytkowników internetu oraz konsulting biznesowy i techniczny dla podmiotów chcących świadczyć usługi MVNO (operator wirtualnej sieci mobilnej) oraz budowa i wspomaganie zintegrowanych systemów informatycznych.

Warunki umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym przez Spółkę dla tego typu umów. (Wynagrodzenie nie odbiega od rynkowych warunków transakcji).

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.: Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Podpisanie listu intencyjnego
2008-04-17

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2008 roku otrzymał od spółki Polkomtel S.A. (operatora sieci PLUS GSM) z siedzibą w Warszawie podpisany w dniu 4 kwietnia 2008r. list intencyjny.

Przedmiotem niniejszego listu jest wyrażenie woli rozpoczęcia negocjacji w celu podjęcia współpracy dotyczącej wprowadzenia nowej usługi dostępnej poprzez strony www oraz wap.

Polkomtel S.A. jest jednym z największych operatorów komórkowych na rynku polskim.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisany list intencyjny za istotny ze względu na znaczną, przekraczającą 10%, wartość przychodów ze sprzedaży.

Zawarta umowa jest jednym z elementów strategii Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy
2008-04-16

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2008 roku otrzymał od EMI Music Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisaną umowę.

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca stron w zakresie udostępniania i sprzedaży części katalogu produktów multimedialnych EMI za pośrednictwem publicznej sieci telefonii głosowej jednego z operatorów GSM.

EMI Music Poland Sp. z o.o. jest polskim oddziałem jednej z czterech największych wytwórni fonograficznych na świecie.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na dalszą rozbudowę bazy plików multimedialnych oraz poszerzenie katalogu muzycznego.

Jednym z celów Emitenta na rok 2008 roku jest dalsza konsolidacja katalogu e-Muzyka, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji utworów pochodzących z kolejnych wytwórni.

Zawarta umowa jest jednym z elementów strategii Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy
2008-04-10

Zarząd e-Muzyka S.A. (licencjobiorca) informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2008 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z XOFTO Tomasz Popów (licencjodawca), z siedzibą we Wrocławiu dotycząca współpracy w zakresie udostępnienia na rzecz e-Muzyka S.A. przez Licencjodawcę produktów multimedialnych, w drodze udzielenia stosownej licencji, celem ich dalszej dystrybucji do Dostawców i Użytkowników Końcowych na mocy udzielanych przez E-Muzyka S.A. sublicencji.

XOFTO Tomasz Popów (www.xofto.com) zajmuje się tworzeniem kontentu mobilnego. Wykorzystując znane „brand’y” bohaterów kultury masowej (takich jak Jeż Jerzy, Włatcy Móch) specjalizuje się głównie w kontencie dynamicznym typu: gry mobilne, animacje, filmy.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną ze względu na rozszerzenie katalogu produktów o multimedia pozamuzyczne.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2008-04-08

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 7 kwietnia 2008 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.

Rada Nadzorcza postanowiła wybrać Spółkę WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3 do dokonana badania sprawozdania finansowego e-Muzyka S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2007r.

Spółka WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2733.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy
2008-04-08

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2008 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z Escape Communications Trading Ltd. z siedzibą w Limassol na Cyprze dotycząca współpracy związanej z udzieleniem licencji w zakresie sprzedaży produktów multimedialnych (audio, grafika i video) z katalogu e-Muzyka S.A. Escape Communications

Trading Ltd. to Spółka specjalizująca się w dostarczaniu mobilnych, telekomunikacyjnych oraz internetowych rozwiązań dla rynku międzynarodowego Licencjobiorca będzie prowadził sprzedaż produktów pod marką „Akazoo” oraz „InternetQ” (www.internetq.com) na terenie Polski Warunki umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym przez Spółkę dla tego typu umów.

Przychody z podpisanej umowy według szacunków Emitenta mogą przekroczyć 10% prognozowanych przychodów, które Spółka zamierza osiągnąć w 2008r.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną również ze względu na poszerzenie listy dystrybutorów plików multimedialnych o Spółkę działającą na rynku międzynarodowym.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy
2008-03-13

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 12 marca 2008 roku otrzymał od Propolis Media Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie podpisaną umowę.

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca związana z udzieleniem e-Muzyce S.A. niewyłącznej licencji do dystrybucji na platformach cyfrowych Produktów mobilnych (w szczególności ringbacków), które będą wprowadzane do obrotu w serwisach organizowanych przez Polkomtel S.A. w zakresie własnej sieci telekomunikacyjnej.

Umowa będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe e-Muzyka S.A., zrealizowane w 2008 r.

Zarząd e-Muzyka S.A. uważa podpisaną umowę za istotną również ze względu na rozszerzenie katalogu produktów o multimedia pozamuzyczne.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Szacunkowe wyniki finansowe e-Muzyka S.A. za 2007 r.
2008-03-13

Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje wstępne wyniki finansowe za rok 2007 (w złotych).

Przychody ze sprzedaży netto Spółki wyniosły za rok obrotowy 2007 około 4,1 mln zł, co stanowi kwotę wyższą o ok. 34% od przychodów zrealizowanych w 2006 roku.

Według wstępnych szacunków Zarządu zysk netto za okres rok 2007 wyniesie ok. 100 tys. zł

Ostateczne wyniki finansowe Spółki zostaną przedstawione po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2007 rok i zbadaniu go przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczących umów
2008-02-15

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 14 lutego 2008 roku otrzymał od Polkomtel S.A. (operator sieci Plus) podpisane dwie umowy.

Przedmiotem niniejszych umów jest udzielenie licencji w zakresie sprzedaży produktów multimedialnych z katalogu e-Muzyka S.A. na potrzeby prowadzonych przez Polkomtel S.A. kampanii marketingowych.

Umowy będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe e-Muzyka S.A., zrealizowane w I i II kw. 2008 r.

Obecnie podpisane umowy są kontynuacją współpracy pomiędzy Spółką i Polkomtel S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na rynku NewConnect oraz zakończenie notowania praw do akcji spółki e-Muzyka S.A.
2008-02-08

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż na podstawie uchwały nr 113/2008 Zarządu GPW z dnia 8.02.2008 r. ostatnim dniem notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki e-Muzyka S.A. będzie 11.02.2008 r. oraz że dzień 12.02.2008 r. został określony jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla akcji zwykłych serii A,B i D Spółki e-Muzyka SA. Akcje serii A, B i D będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EMUZYKA” i oznaczeniem „EMU”.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Informacja o rejestracji emisji akcji serii D
2008-02-01

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że powziął informacje o dokonaniu w dniu 1 lutego 2008 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 505.000 zł do kwoty 545.000 zł, w drodze emisji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o jednoczesnym uchyleniu postanowienia referendarza sądowego z dnia 8 stycznia 2008 roku o odmowie rejestracji emisji akcji serii D, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2008 w dniu 11 stycznia br.

Powyższe postanowienia sądu rejestrowego oznaczają uznanie za zasadną złożoną przez Spółkę w dniu 17 stycznia br. skargę na orzeczenie referendarza sądowego o odmowie rejestracji emisji akcji serii D (raport bieżący nr 2/2008).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zawarcie znaczącej umowy
2008-01-31

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 31.01.2008 roku została zawarta umowa leasingu z SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. na okres 4 lat. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Marszałkowska 111, jako Finansujący udzielił Emitentowi (Korzystający) leasingu na kwotę 702 068,57 zł brutto.

Przedmiotem leasingu jest sprzęt komputerowy wraz z dotyczącymi go usługami, który posłuży do budowy zaawansowanego systemu dystrybucji mediów elektronicznych klasy przemysłowej.

Umowa leasingu została zabezpieczona wekslem in blanco Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Złożenie skargi na orzeczenie sadu rejestrowego
2008-01-17

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym skierował do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, skargę na orzeczenie referendarza sądowego odmawiającego wpisania do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Jednocześnie zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu wczorajszym to jest 16 bm. Emitent otrzymał postanowienie Sądu wraz z uzasadnieniem o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego
2008-01-11

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że powziął informacje o dokonaniu w dniu 8 stycznia 2008 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 500.000 zł do kwoty 505.000 zł, w drodze emisji 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz odmowie zarejestrowania emisji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zarząd e-Muzyka S.A., po otrzymaniu postanowienia Sądu wraz z uzasadnieniem dokona oceny sytuacji prawnej związanej z odmową rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i zdecyduje o podjęciu stosownych działań o czym poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zakończenie subskrypcji akcji serii B w ofercie prywatnej e-Muzyka S.A.
2007-12-21

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii B zgodnie z § 4.1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW.

1. Subskrypcję akcji rozpoczęto 7 grudnia 2007 roku, a zakończono 12 grudnia 2007 roku.

2. Akcje przydzielono w dniu 13 grudnia 2007 r.

3. Subskrypcją objęte było 50 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

4. Stopa redukcji – nie wystąpiła – emisja skierowana do Domu Maklerskiego Capital Partners

5. Przydzielone zostało 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

6. Cena nabycia – 0,4 zł (czterdzieści groszy).

7. Liczba zapisów na akcje – emisja skierowana do Domu Maklerskiego Capital Partners

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje – emisja skierowana do Domu Maklerskiego Capital Partners

9. Nazwy subemitentów – nie dotyczy.

10. Łączne koszty emisji – zostały ujęte w kosztach emisji serii D.

Koszty emisji zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 36 ust 2b Ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalna akcji, pozostała ich część zostanie zaliczona się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 4 ust1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Zakończenie subskrypcji akcji serii D w ofercie prywatnej e-Muzyka S.A.
2007-12-21

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii D zgodnie z § 4.1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW.

1. Subskrypcję akcji rozpoczęto 7 grudnia 2007 roku, a zakończono 12 grudnia 2007 roku.

2. Akcje przydzielono w dniu 13 grudnia 2007 r.

3. Subskrypcją objęte było 400 000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

4. Stopa redukcji – nie wystąpiła.

5. Przydzielone zostało 400 000 (czterysta tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

6. Cena nabycia – 4,00 zł (cztery złote).

7. Liczba zapisów na akcje – 12 osób.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje – 12 osób.

9. Nazwy subemitentów – nie dotyczy.

10. Łączne koszty emisji wyniosły 10 000 zł (dziesięć tysięcy) – szacunkowe dane na dzień 21 grudnia 2007 r.

Koszty emisji zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 36 ust 2b Ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalna akcji, pozostała ich część zostanie zaliczona się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 4 ust1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki e-Muzyka SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
2007-12-20

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2007 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, podjął Uchwałę nr 1055/2007 określającą pierwszy dzień notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLEMZKA00027” na dzień 21 grudnia 2007 roku. Prawa do akcji serii D będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EMUZYKA-PDA” i oznaczeniem „EMUA”.

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki e-Muzyka S.A do alternatywnego systemu obrotu
2007-12-20

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 20.12.2007 roku na podstawie Uchwały Nr 1052/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki e-Muzyka S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 5.000.000 (pięć milionów) Akcji Serii A, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B, 400.000 (czterysta tysięcy) Akcji Serii D oraz 400.00 (czterysta tysięcy) Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wprowadzenie do alternatywnego obrotu akcji serii B i D następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji akcji serii B i D.

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect
2007-12-19

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 19.12.2007 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dotyczący 5 450 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 5 000 000 akcji serii A, 50 000 akcji serii B oraz 400 000 akcji serii D i 400 000 praw do akcji serii D.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
2007-12-19

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała spółce e-Muzyka S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego e-Muzyka S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:

§10 załącznika do Uchwały Nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2007 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Knaź - Prezes Zarządu Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu